Vad styr investeringarna - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vad styr investeringarna

Med investeringar menas i detta sammanhang inköp, anläggande eller ombyggnad av tillgångar som ska ingå i VA-anläggningen och som kommer att ha ett bestående värde under flera år, till exempel en renoverad ledning, en ny pump eller ett helt nytt vattenverk. Utöver detta kan VA-huvudmannen behöva investera i resurser, det vill säga utrustning som kan ha ett stort värde och som kommer att användas för att underlätta arbetet men som inte kommer att ingå i VA-anläggningen, till exempel schaktmaskiner eller ett nytt IT-system. Beslut om investering i resurser kan ha stor ekonomisk betydelse men har inte samma strategiska betydelse som beslut om investering i VA-anläggningen. De behandlas inte vidare här.

Investeringar kan genomföras med olika syften:
- Utökning av verksamheten, vid utökat verksamhetsområde eller ökat vattenbehov inom befintligt verksamhetsområde
- Förbättrad funktion, till exempel ökad leveranssäkerhet eller minskade föroreningsutsläpp
- Säkerställande av fortsatt funktion, till exempel förnyelse (”reinvestering”) eller omläggning för att möjliggöra andra projekt

En och samma investering kan givetvis tjäna flera av dessa syften.

Investeringsbehovet styrs av en rad faktorer, som VA-verksamheten bara delvis kan påverka. Till stor del styrs investeringar av tvingande faktorer, till exempel befintliga och tillkommande miljö- och lagkrav, direktiv och domslut. Det kan också vara andra verksamheters infrastruktur- och byggprojekt som kräver investeringar i VA-anläggningen, exempelvis omläggning av ledningar på grund av vägprojekt. Exempel på faktorer som VA-verksamheten kan påverka är förnyelseåtgärder och i viss mån utökad kapacitet för att försörja tillkommande bebyggelse (se generalplaneinvesteringar och exploateringsinvesteringar i exemplet i avsnitt Planering av investeringar).

De flesta investeringsbeslut innefattar en blandning av mer och mindre påverkbara faktorer. Om ändrade miljökrav leder till att ett avloppsreningsverk behöver förbättras kan alternativet vara att lägga ner avloppsreningsverket och lägga en överföringsledning till en anläggning i en annan tätort. Det kan samtidigt skapa möjligheter att ansluta nya brukare och kanske förbättra funktionen i en befintlig del av systemet. Om en ledning behöver läggas om i samband med ett vägprojekt kan detta innebära en tidigareläggning av en åtgärd som ändå behövt göras. Investeringsbeslutet kan då innefatta en komplex sammanvägning av påverkbara och icke påverkbara faktorer. Beslutet kan också försvåras av att de tvingande faktorerna inte medger den tid som behövs för att utreda alternativen.

Investeringar som VA-huvudmannen själv kan påverka behöver prioriteras. Prioritering av åtgärder på ledningsnätet kan göras exempelvis med metoderna i kapitel 5 i Svenskt Vatten Utvecklings rapport 2011‑12, Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar.