Anbudsöppning & prövning - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Anbudsöppning & prövning

Datum då anbud kommer in ska noteras. Vid elektronisk anbudsgivning sker det normalt automatiskt i upphandlingssystemet. Anbud som kommer för sent får inte prövas, oavsett vad som orsakat förseningen. Vid anbudsöppning ska ske vid ett protokollfört möte, där minst två personer deltar. Av protokollet ska framgå vilka anbud som kommit in i tid och om några anbud kommit in för sent.

Anbudsprövningen är uppdelad i två faser, kvalificeringsfasen och utvärderingsfasen. I kvalificeringsfasen bedöms först vilka anbudsgivare som uppfyller krav som alltid ska ställas enligt LOU eller LUF. Därefter bedöms vilka anbudsgivare som uppfyller kvalifikationskrav enligt förfrågningsunderlaget, så kallade ”ska-krav”. Det kan handla om tillgång till kompetens och utrustning som är nödvändig för leveransen.

I utvärderingsfasen prövas de anbud som återstår efter kvalificeringsfasen. Det anbud som antas är antingen det ”ekonomiskt mest fördelaktiga” eller det som har lägst pris. Vid ramavtalsupphandling kan fler än ett anbud antas. Vilket alternativ som tillämpas måste anges tydligt i förfrågningsunderlaget. Att välja det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet innebär att andra kriterier än pris vägs in. Det måste dock framgå tydligt i förfrågningsunderlaget vilka dessa kriterier är och hur de vägs in. Det räcker inte att ange att utvärderingen ska lägga 70% vikt vid pris och 30% vid kvalitet eller någon liknande formulering.