Avgift för dagvatten allmän platsmark - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Avgift för dagvatten allmän platsmark

Enligt 27 § vattentjänstlagen skall den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls betala en avgift för en allmän VA-anläggning, om marken ligger inom verksamhetsområdet och dagvattnet bortleds i den allmänna VA-anläggningen. Avgiften kan utgå enligt taxa (34 §) eller avtal (38 §), både som anläggningsavgift och som brukningsavgift.

Det är vanligt att väghållaren tar kostnaden för större gator genom en särskild avgift medan VA-kollektivet finansierar avledning av dagvatten från lokalgator. Från förarbetet till vattentjänstlagen kan man dra slutsatsen att kostnaden för att avleda dagvatten från lokalgator helt och hållet kan läggas på fastighetsägare.

”Dagvatten gata”, Dg, för lokalgator finansieras på olika sätt i olika kommuner beroende på taxans uppbyggnad: som tomtyteavgift alternativt genom schablonavgift lägenhet eller genom någon typ av grundavgift. Vad gäller Dg från lokalgator så kan det hävdas att varken flöden eller föroreningsbelastning är knutna till den enskilda fastigheten, utan istället den infrastruktur som hela VA-kollektivet utnyttjar. I förarbetena till vattentjänstlagen anges även att väghållare i större utsträckning bör stå för reningskostnader.

När avgiften för allmän platsmarkhållare beräknas måste en beräkning göras där kostnader fördelas på de olika delarna av VA-verksamheten. Rättsläget för hur nivån kan sättas och utifrån vilka parametrar är ännu inte helt klarlagt då fler mål väntar på avgörande.

Frågeställningen är mycket aktuell och i stort behov av fortsatta analyser och diskussioner.