Arbeta med taxan - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Arbeta med taxan

Taxan är den ekonomiska grunden för VA-verksamheten och ett nyckeldokument för att säkra den ekonomiska hållbarheten. Därför bör ett betydande fokus ligga på att regelbundet analysera, uppdatera och justera taxan.

När större förändringar görs av VA-taxan – som byte av taxemodell, införande av nya parametrar eller omfördelning mellan fast och rörlig del – bör en ordentlig analys genomföras och dokumen­teras. Denna bör bland annat belysa hur nödvändiga kostnader kan mötas, hur intäkterna påverkas vid förändrad förbrukning, ekonomiska effekter av nyanslutningar etc. Den nya konstruktionen bör också testas för ett större antal exempelfastigheter. Förutom typhus A och typhus B även ett urval av verkliga flerfamiljshus och verksamheter inom den egna komunen. Förslagsvis ett antal flerfamiljshus, verksamheter av varierande storlek och karaktär (avseende antal lägenheter, yta, förbrukning) som sammantaget kan anses representera fastighetsbeståndet i kommunen.

Det är att rekommendera att varje kommun förutom själva taxetexten ha ett dokument med analys och övervägande av taxans konstruktion och avgiftsnivåer. (Det är dock alltid själva taxetexten som är den juridiskt bindande lokala författningen). En sådan analys tjänar fler syften:

  1. Processen att ta fram analysen tydliggör kommunens vägval vad gäller taxenivå och avgiftsfördelning.
  2. Kommunikationen mellan verksamhetsansvariga och politiska beslutsfattare underlättas
  3. Rapporten fungerar som en referens för framtida justeringar av taxan

Detta dokument tas lämpligen fram i samband med större förändringar av taxan eller med jämna mellanrum, förslagsvis vart tredje eller vart fjärde år. Därutöver behövs naturligtvis en årlig analys av taxan i samband med att nivåerna justeras.

Följande moment kan till exempel ingå:Moment

Varje   år
      Mer omfattande    analys
Budgetprognos för nästa år inklusive känslighetsanalys    x         x
Analys av förra årets intäkter    x         x
Genomgång och uppdatering av abonnentregister    x         x
Genomgång av kapitalkostnader inkl. justering av nyttjandeperioder     x         x
Upprättande/justering av flerårsbudget (se avsnitt Budgetplanering) baserat bland annat på beslutade investeringar inkl. planerad ledningsförnyelse    x         x
Ekonomisk prognos för en kommande tioårsperiod med analys om nödvändig taxeutveckling           x
Analys av taxans överenstämmelse med vattentjänstlagen och rättspraxis           x
Analys av utfallet för olika delar av avgiftskollektivet vid olika nivåer och möjliga konstruktioner (enfamiljshus, flerfamiljshus, verksamheter av olika storlek).            x