VA-taxa - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

VA-taxa

VA-taxan ska vara skälig och rättvis för kunden. Grunderna för taxan bestäms av kommunfullmäktige, men det är viktigt med en god dialog mellan beslutsfattarna och tjänstemännen.

Vad säger reglerna?

Vattentjänstlagens 34 § anger att VA-avgifternas belopp och hur avgifterna ska betalas ska framgå av en taxa och att kommunen får meddela föreskrifter om VA-taxan. Det totala avgiftsuttaget får inte överstiga de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen, och fördelningen av avgiftsuttaget ska ske utifrån vad som är skäligt och rättvist.

Det finns inget juridiskt hinder mot att VA-verksamheten helt eller delvis finansieras med skattemedel, men samtliga svenska kommuner strävar efter full avgiftsfinansiering. Skattefinansiering sker bara som tillfälliga åtgärder och i undantagsfall.

Viktigt med dialog om taxan

Det normala förfarandet är att taxans belopp sätts i kommunfullmäktige. Kommunen får dock i princip även överlåta åt huvudmannen att bestämma avgifternas belopp enligt beräkningsgrunder i kommunens taxeföreskrifter. I propositionen för vattentjänstlagen (sid. 96) framgår dock att grunderna för avgifternas fördelning och hur de ska beräknas måste bestämmas i kommunens normgivning. Det är viktigt att kommunens politiska beslutsfattare och ansvariga tjänstemän har en god dialog kring verksamhetens investeringsbehov, budget och taxa.  

Nytt normalförslag till kommunal VA-taxa

Svenskt Vattens publikation P120 (juli 2021) ersätter P96. Publikationen utgör vägledning för branschen inom befintlig lagstiftning. Publikationen är framtagen inom ramen för gällande lagstiftning och det utrymme som ges i lagen om allmänna vattentjänster. Behov av förändringar i lagstiftning hanteras därför inte i denna publikation. Finns att köpa i Vattenbokhandeln