Internredovisning - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Internredovisning

Lagen ställer inga direkta krav på internredovisningen d.v.s. den redovisning och de rapporter som krävs för att styra de olika delarna av verksamheten. Det finns dock ett indirekt krav som följer av lagtexten i 30§ att kostnaderna för tjänsten avledning av dagvatten från allmänna platser, (Dg) enligt 26 och 27 §§ ska kunna visas. Det är lämpligt att dela upp redovisningen på de fyra vattentjänsterna som huvudmannen ska ta betalt för, vatten (V), spillvatten (S), dagvatten fastighet (Df) och dagvatten gata (Dg). Det är också lämpligt att dela upp på ansvar och objekt för att kunna få bra beslutsunderlag för styrning och budgetering av drift och investeringar i anläggningen.

För att åstadkomma bra extern- och internredovisning så att förtroendet bland kunder (fastighetsägare och allmän platsmarkhållare) och medarbetare blir gott så krävs struktur, följsamhet och god sed. Inte minst viktigt är dialogen med styrelse/nämnd.

Det är också viktigt att ha god dialog med den avdelning inom kommunen som sköter ekonomin och ställa krav på rapporter utifrån kundernas och verksamhetens behov av information. Verksamhetsutövaren ska kunna svara för den information som sammanställs.

Det är lämpligt att lägga ut resultaträkning och balansräkning med noter på hemsidan för att göra dem väl tillgängligt för kunderna t.ex. genom att lägga ut på hemsidan.