Hantering av överuttag och underskott - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Hantering av överuttag och underskott

När avgifterna över- eller understiger kostnaderna ska dessa särredovisas som en särskild post exempelvis resultatfond i balansräkningen under rubriken förutbetalda intäkter (kortfristig skuld). Medlen ska återföras/kompenseras de närmaste tre åren. För överuttag kan reglering ske antingen genom en taxesänkning eller användning av nödvändiga resurser. För underskott kan reglering ske genom taxeökning eller ett skattebidrag.