Fond för framtida nyinvesteringar - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Fond för framtida nyinvesteringar

Det är tillåtet enligt vattentjänstlagen (30§) att avsätta överuttag (förutbetalda intäkter) som en reservering d.v.s. en långfristig skuld (fond) i balansräkningen om man kan visa i en investeringsplan vad medlen ska användas till, hur mycket och när. Investeringsfonden (förutbetald intäkt) löses sedan upp (intäktsförs) genom matchning mot avskrivningskostnaderna för den specifika investeringen. Upplösning av fonden skall ske under samma antal år som tillgången skrivs av på. Samma princip/matchning som för anläggningsavgifter/exploateringsinkomster.

De investeringar som kan komma ifråga är nyinvesteringar i tjänster som förut inte tillhandhållits, t.ex. utbyggnad för kväverening i avloppreningsverket och som kommer hela kollektivet tillgodo. Det gäller därmed inte för utbyggnad av anläggningen till nya kunder eller till ersättningsinvesteringar.