Anläggningsavgifter - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Anläggningsavgifter

Anläggningsavgifter kan avse att täcka såväl direkta kostnader som utgifter för investering. Avgifter som avser täcka direkta kostnader ska intäktsföras direkt över resultaträkningen. Den del av anläggningsavgiften som avser att täcka utgifter för investering, ska om beloppet är väsentligt periodiseras och intäktsföras succesivt i takt med att investeringsutgiften kostnadsförs (avskrivs). Inkomsten som inte intäktsförs redovisas som en förutbetald intäkt på skuldsidan i balansräkningen. Här är det viktigt att kunna visa vad anläggningsavgifterna finansierar i verksamheten för att ge en rättvisande bild och ha matchande andelar för periodiseringen. För att tillgodose kravet på tydlighet inför VA-kollektivet föreslås att periodisering av inkomster sker öppet under rubriken intäkter i resultaträkningen.

Mer information