Hur hantera utbyten? - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Hur hantera utbyten?

Komponentavskrivningar förändrar relationen mellan investering och drift hos många huvudmän (Se Investering och drift för ytterligare information). Men huvudsakligen kan det sammanfattas så här:

  • Ersättningsinvestering i befintlig anläggning – byte av särredovisad komponent. Den befintliga komponenten utrangeras och om komponenten har ett kvarvarande bokfört värde kostnadsförs detta värde. Utgiften för den nya komponenten bokförs som en tillgång (ny komponent) med tillkommande avskrivningar baserat på bedömd nyttjandeperiod. Exempel: byte av utslitet skrapspel i reningsverk. 
  • Nyinvestering i befintlig anläggning – ny komponent. Vissa investeringar i anläggningar kan innebära att en ny komponent tillkommer. Investeringen ökar anskaffningsvärdet på tillgången och bildar en ny komponent. Ett exempel kan vara att ett ventilationssystem installeras i en anläggning som saknat ventilation. 
  • Övriga tillkommande utgifter för materiell anläggningstillgång ska läggas till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda och/eller servicepotential förbättras jämfört med prestandanivån och/eller servicepotentialen vid anskaffningstillfället.

Det är inte alls säkert att det är enklare med färre komponenter utan när tillkommande utgifter infaller i framtiden kan en högre detaljeringsnivå på komponentindelningen vara att föredra, eftersom detta underlättar utrangeringsredovisningen.