Exempel på upplägg för komponentavskrivningar - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Exempel på upplägg för komponentavskrivningar

Det finns ett antal olika anläggningar inom vatten- och avloppsverksamhet som man bör överväga att tillämpa komponentavskrivningar på. De vanligaste finner du under rubriken Vilka anläggningar

Det finns också olika sätt att jobba med komponentavskrivingar avseende detaljeringsnivå och huruvida man arbetar med renodlade komponenter eller komponentgrupper (se Komponent och komponentgrupp).

Det finns dock fyra rubriker på komponenter som återkommer i (nästan) alla anläggningar som används för att producera vatten- och avloppstjänster och de är;

  • Byggnad (stomme, fasad, tak) och processkonstruktioner (betongkonstruktioner el. liknande)
  • El/Styr/Regler
  • Maskiner och pumpar
  • Markarbeten

Baserat på dessa övergripande komponentrubriker kan de flesta anläggningar komponentindelningar, givetvis med ytterligare förfining av komponentupplägget (även om det kan vara motiverat med tre till fyra komponenter).

Följande ger schematiska exempel på hur komponentavskrivning kan hanteras:

Observera att följande exempel inte är färdiga modeller och bygger på en begynnande praxis (några exempel), vilket innebär att de syftar till att utgöra vägledning och ett underlag till den lokala diskussionen. Varje huvudman måste analysera förutsättningarna lokalt och ta ställning till de komponenter som används för de aktuella objekten. Att rakt av implementera exemplifierade modeller leder inte till en kvalitativ redovisning. Av denna anledning bygger exemplen också på intervaller för t.ex. avskrivningstider, dels för att spegla den variation som finns i praxis men också för att stimulera till lokal analys och ställningstagande.