Investering eller drift - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Investering eller drift

Den avgörande skillnaden om en åtgärd klassificeras som en anskaffning av tillgång (investering) eller som en driftåtgärd är att en driftåtgärd redovisas som en kostnad i resultatet det år åtgärden genomförs, medan en investeringsåtgärd påverkar resultatet genom avskrivningar (under flera år).

Avskrivningar är en systematisk fördelning av åtgärdens utgift över det antal år som anläggningen bedöms användas, den s.k. nyttjandeperioden. Nyttjandeperioden definieras som den period under vilken en tillgång förväntas vara tillgänglig att användas av verksamheten. Kostnaderna för åtgärden påverkar på sätt resultat över flera år (s.k. redovisningsperioder). För mer information om avskrivningar och nyttjandeperioder se avsnittet Investeringsredovisning med komponenter.

Observera att om en åtgärd kallas akut, löpande eller planerat underhåll alternativt benämns som förnyelse inte har någon betydelse ur ett redovisningsperspektiv. Vad som har betydelse är åtgärdens karaktär i termer av väsentlighet och långsiktig framtida nytta.