Drift, reparationer och underhåll - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Drift, reparationer och underhåll

Utgifter för drift och underhåll är åtgärder som syftar till att vidmakthålla eller säkerställa en tillgångs alternativt en komponents (del av tillgång) funktion under den uppskattade nyttjandeperioden (se Dahlman, P. A. (2007). Ekonomisk redovisning för VA-branschen, Stockholm: Svenskt Vatten P97 sid. 45, finns att beställa i Svenskt Vattens Vattenbokhandel).

Så här formuleras det i RKR REK 11.4: ”Utgifter för reparation och underhåll av en materiell anläggningstillgång som syftar till att vidmakthålla tillgångens egenskaper ska redovisas som en kostnad den period de uppkommer.”

Vidmakthållande av en tillgångs egenskaper ska inte ses som återställande till ursprungligt skick, utan att upprätthålla och avhjälpa fel så att tillgången ska vara i fortsatt driftdugligt skick.

I K3-regelverket definieras inte vad reparationer och underhåll är för något, utan man får utgå ifrån att om det inte är investering så är det drift.