Organisatoriska effekter - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Organisatoriska effekter

Eftersom det är många aktörer som är inblandade och att exploatering de facto innebär expansion, som i perioder är intensiv, frestar exploateringsverksamhet på organinsationen. Vilken dimension ska vi ha på vår personal som arbetar med investeringsverksamheten? Klarar vi de tekniska, ekonomiska och juridiska frågorna? Samordnar vi arbetet på bästa sätt?

Dessa frågor är begränsat belysta men de VA-organisationer som har gått samman och blivit större (se Thomasson, 2013) anser sig vara bättre rustade (ekonomiskt och kompetensmässigt) att klara omfattande exploateringsverksamhet.

Går men igenom de forskningsrapporter som Svenskt Vatten har producerat genom årens finns det också många rapporter som lyfter fram att det är viktigt att beakta eller vara en del i kommunens utbyggnadsplanering då va-huvudmannens olika projekt och planer är starkt påverkad av exploateringsverksamheten. Nedan följer några sådana punkter som kan vara värda att beakta:

  • För att ligga i framkant och analysera vilka åtgärder som är bäst att genomföras samt planera för finansieringen (taxor) måste man beakta den förväntade framtida tillväxten i kommunen, dvs. exploateringsarbetet (angående kommunala VA-planer, Johansson, 2013).
  • Malm et al (2011) lyfter fram vikten av samordning med exploateringsplaneringen i kommunen vid upprättande av långsiktiga s.k. förnyelseplaner. 
  • Annan ”exploatering”, utbyggnad till s.k. omvandlingsområden måste hantera nyexploateringsprojekten så att rätt lösning för området kan identifieras (Kärrman, 2012).
  • Dagvattenproblematik/system viktig del att hantera vid utbyggnad (exploatering) av kommunen (Widarsson, 2007).

Litteratur

  • Widarsson, L-E. (2007),’Drivkrafter för hållbar dagvattenhantering’, Svenskt Vatten
  • Malm et al, (2011), ’Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar’, Svenskt Vatten
  • Johansson, M. (2012), ’Kommunala VA-planer – en kunskapsöversikt’, Svenskt Vatten
  • Thomasson, A. (2013), ’Organisering för ökad uthållighet’, Svenskt Vatten
  • Kärrman et al. (2012), ’Kostnader för VA i omvandlingsområden – en handledning’, Svenskt Vatten