Budgetplanering - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Budgetplanering

VA-verksamhetens budget är ett viktigt verktyg för att planera och styra verksamheten.

VA-verksamheten är avgiftsfinansierad och avgifter får endast tas ut för att täcka nödvändiga kostnader. Övriga kostnader måste finansieras på annat sätt. Det är därför ett grundkrav att de nödvändiga kostnaderna kan särskiljas. Därefter kan avgifter räknas fram som ger täckning för kostnaderna.

I varje organisation finns en budgetprocess, ett sätt att arbeta i olika steg för att komma fram till budgeten. Det finns också en uppföljningsprocess där utfall mot budget redovisas och behov av korrigerande åtgärder identifieras. Hur organisationer arbetar med sin budgetprocess är olika. Generellt så är det en cyklisk och iterativ process.

Det är vanligt att det tas fram budgetdirektiv eller så kallade ramar att förhålla sig till. Det kan t.ex. gälla inflation och ränta, investeringsutrymme, löneutrymme etc. Hur lång tid budgetprocessen tar är också olika men det är inte ovanligt att den börjar på försommaren för att slutföras under senhösten. Budget görs minst för nästkommande år och någon form att flerårsbudget är vanligt t.ex. 3 eller 5 årsbudget. Eftersom VA-verksamheten är en långsiktig verksamhet och en investering i t.ex. ledningsnät har en ekonomisk påverkan under mycket lång tid är det lämpligt att även översiktligt se ännu längre fram, kanske 15 år och längre. Enligt förarbetena till vattentjänstlagen ska intäkter och kostnader balansera över en treårsperiod. Det kan bli aktuellt att prioritera åtgärder mellan år för att få balans över resurserna. Överuttag som inte hanteras inom den perioden ska återbetalas och underskott ska kompenseras med skattemedel om kommunen försuttit sin rättighet att ta ut avgifter för verksamheten.

Hur detaljerad budgeten görs är unikt för varje organisation. Att dela upp VA-verksamheten på delverksamhet, ansvar och objekt är vanligt för att sedan följa kontoslag dvs löner, material etc. Här är det viktigt att se till att det går att hämta relevant information ur den ekonomiska redovisningen och årsredovisningen och att det går att följa upp budgeten smidigt med rapporter ur systemet. För mycket detaljer kan skapa ett merarbete som inte ger nytta i motsvarande mån för styrningen. Att kunna dela upp på verksamheterna vatten respektive avlopp är ett minimikrav och att kunna dela avlopp i spillvatten och dagvatten är lämpligt då det krävs enligt vattentjänstlagen att huvudmannen kan visa vilka kostnader som finns för avledning av dagvatten från allmänna platser.

Här nedan tas upp några punkter som ska beaktas. Punkterna kan ses som en grov checklista för en VA-budget.