Hoppa till huvudinnehåll

Vattenstämman 2021 – mötesplats

Uppsala konsert & kongress 20-22 september 2021. Vi planerar för en fysisk vattenstämma i anpassat format i Uppsala och anmälan beräknas öppnas i mars. I år kommer själva föreningsstämman ske separat och digitalt den 25 maj.

Framtidens hållbara vattentjänster – Utblick 2050
VA-branschen står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet. Klimatförändring, urbanisering och regleringar ställer nya krav. Vad är framtidens hållbara vattenleverans och vilken roll har framtidens VA-organisationernas roll i omställningen till det hållbara samhället?

Programinnehåll
Vi blickar mot 2050 och spanar på vattentjänsternas roll i samhällsutvecklingen. Framtidsspaning från VA-branschen blandas med inblick i andra branscher och dess utmaningar.

Detta varvas med konkreta och pågående utvecklingsprojekt som driver VA-branschen in i framtiden. Vi diskuterar lösningar, utmaningar och branschen framtida roll i det hållbara samhället där cirkuläritet, smarthet och resiliens är nyckelfaktorer.

Block - Det hållbara och cirkulära samhället
Samhället är beroende av vattnets kretslopp, alltifrån livgivande och hälsosamt dricksvatten till hantering av regnvatten och avloppsvatten. Vattnet som återvänder till vattendragen ska vara fritt från skadliga ämnen, så att det kan fortsätta cirkulera för att så småningom bli dricksvatten igen.  Vårt framtida samhälle präglas av hållbara flöden av resurser och vår samlade förmåga att nyttja dessa resurser effektivt. Genom hållbara produktionskedjor och produkter skapar vi förutsättningar till återanvändning, återföring och cirkulation. Dagens reningsverk blir resursverk och utgör produktionsanläggning för biogas, näringsämnen och olika former av vattenkvaliteter anpassade efter kundens behov och användningsområde.

Block - Det smarta och funktionella samhället
Framtidens infrastruktur är uppkopplad och präglas av kundnytta, innovation, digitalisering och automation. Tillgång och efterfrågan på vattentjänster är mer jämnt fördelade över tid där automatisering skapar möjligheter till effektivt kapacitetsutnyttjande. Kunderna involveras i produktionskedjan där man via fastighetsnära lagring och distribution kan utgöra småskaliga produktionsenheter anpassade för lokala behov.

Genom uppkopplade system och maskiner utvecklar vi kundnära tjänster där kunden själv kan kontrollera och styra sina flöden och utveckla hållbara och resurseffektiva kundbeteenden.

Block - Det resilienta samhället
Genom en robust och resilient infrastruktur och starka VA-organisationer levererar vi samhällstjänster dygnet runt, året om. Vi har god redundans i vår verksamhet och genom strategisk kontinuitetsplanering utgör vi ryggraden för andra samhällsinstitutioner som sjukhus, skolor, myndigheter och näringsliv. Vi ger förutsättningar för andra att bibehålla servicenivå och samhällstjänster även vid extrema situationer.

Cirkulära lösningar bidrar till att Sveriges vatten är av yppersta kvalitet vilket borgar för effektiv vattenproduktion