Klimatanpassning – dagvatten och skyfall - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Klimatanpassning – dagvatten och skyfall

För att kunna hantera framtida risker behöver kommuner ta ett större grepp på dagvattenhanteringen. Även fastighetsägare behöver ta sitt ansvar.

  • Kommunen ska vara skyldig att ange vilken risknivå kommunen ska anpassas till samt att göra en översvämningskartering.
  • VA-huvudmannens anläggning ska kunna hantera normal nederbörd, upp till så kallad 10-årsregn.
  • I detaljplanen ska det regleras hur vatten ska ledas och hanteras på markytan.
  • Ledningsrättslagen bör ändras till att gälla även andra anläggningar än ledningar, till exempel diken och magasin.
  • Kommunen ska kunna ställa krav på fastighetsägare att vidta åtgärder på sin egen mark för fördröjning av dagvatten.