Hoppa till huvudinnehåll

Investeringsbehoven

För att hantera de stora investeringsbehoven behöver stat, VA-organisation och fastighetsägare dela på kostnaderna. Regleringen för VA-avgifter måste även bli mer långsiktig, så att VA-organisationer kan fondera för investeringar på längre sikt.

  • VA-taxorna i Sveriges kommuner behöver till 2040 i snitt fördubblas i dagens penningvärde.
  • Reglerna om balanskrav på tre år i Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) behöver ändras till minst tio år.
  • Fondering av medel måste tillåtas för både ny- och reinvesteringar.
  • Fastighetsägare behöver bli skyldiga att bekosta och genomföra åtgärder för klimatanpassning på den egna fastigheten.
  • Staten bör inrätta en åtgärdsfond med statliga medel, så att kostsamma, men nödvändiga, åtgärder kan genomföras utan orimliga lokala konsekvenser.

Se även Investeringsrapporten - investeringsbehov och framtida kostnader för kommunalt vatten och avlopp (via Vattenbokhandeln).