Investeringsbehoven - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Investeringsbehoven

Sveriges infrastruktur för dricksvatten och avlopp (VA) bedöms ha ett årligt investeringsbehov på 31 mdkr. Den årliga investeringstakten ligger runt 20 mdkr och år 2021 investerade VA-organisationerna 21 mdkr. Detta innebär en årligt återkommande underinvestering på ca 10 mdkr och en växande investeringsskuld.

  • VA-taxorna i Sveriges kommuner behöver till 2040 i snitt fördubblas i dagens penningvärde.
  • Reglerna om balanskrav på tre år i Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) behöver ändras till minst tio år.
  • Fondering av medel måste tillåtas för både ny- och reinvesteringar.
  • Principen om att förorenaren ska betala måste tillämpas så att till exempel läkemedelsindustrin eller försvaret faktiskt är med och bidrar till rening eller sanering förorsakad av deras produkter eller verksamheter.
  • Fastighetsägare behöver bli skyldiga att bekosta och genomföra åtgärder för klimatanpassning på den egna fastigheten.
  • Ny och högre kompetens kommer att behövas för att en VA-organisation ska klara av inte bara drift utan också utveckling, digitalisering, planering och projektgenomförande. 

Se även Investeringsrapporten - investeringsbehov och framtida kostnader för kommunalt vatten och avlopp (via Vattenbokhandeln).