Svenskt Vattens yttrande över förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vattens yttrande över förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft

- Svenskt Vatten avstyrker den föreslagna stoppregeln i 5 kap. 3 § miljöbalken. Den överimplementerar EU:s krav om att Sverige ska tillämpa ramdirektivets mål God ekologisk status och undantag i enskilda fall. Stoppregelns äventyrandeförbud riskerar få orimliga konsekvenser för VA-verksamheter, bostadsbyggande och för vattenmiljön. Undantagen går sällan att tillämpa på VA-verksamheter. I vissa områden riskerar lag-stiftningen att inte kunna följas när befolkningen ökar.

- Svenskt Vatten föreslår att regeringen överväger att reglera ramdirektivets försämrings-förbud och undantag i 2 kap. miljöbalken. En annan lämpligare reglering än den före-slagna bör införas, exempelvis en hänvisning till ramdirektivets bilaga V, åtminstone till Sveriges övriga införande av ramdirektivet setts över.

- Vi föreslår också att regeringen överväger nationella undantag från EU:s icke-försäm-ringskrav och stoppregeln för sådana unika svenska regler som är ännu strängare än ram-direktivet, eller att förändra de svenska så att det inte behövs undantag. Svenska särregler som kan stoppa reningsverk kan hamna i strid med ramdirektivet och avloppsdirektivet.

- Vi anser att förslaget som rör omprövning av tillstånd ska justeras. Nuvarande regler om omprövning ger ett fullt tillräckligt och för miljön ändamålsenligt stöd för att ompröva miljöfarliga verksamheter som exempelvis reningsverk. Förslaget skapar en omfattande och onödig byråkrati som det saknas resurser att möta. När handläggningstiderna ökar fördröjs åtgärdsarbetet och möjligheterna att nå miljömålen och miljökvalitetsnormerna.

- Svenskt Vatten anser också att konsekvensutredningen måste göras om. Denna är inriktad på vattenkraft och speglar inte alls promemorians förslag som påverkar all miljö-farlig verksamhet, VA-verksamheter såsom reningsverk, dagvattenhantering och dricks-vattenuttag samt bostadsbyggande m.m. Konsekvenser av alternativa sätt att införa EU:s krav på som blir mindre negativa för samhälle och miljö har inte utretts.

- Vi motsätter oss att en länsstyrelse i ett annat län (vattenmyndigheten) också måste involveras i tillståndsprocesser. Det räcker med länsstyrelsen i berört län. Även det för-slaget ökar resursåtgången för vattenmyndigheter vars nuvarande uppdrag inte bör utvidgas.

- Vi anser att vattenmyndighetens eller länsstyrelsens bedömning av en vattenförekomsts miljöstatus utan eller med ofta bristfälliga miljödataunderlag inte får binda en domstol i enskilda ärenden utan att kunna överklagas. Vattenmyndigheterna tillämpar HaV:s före-skrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer. Dessa reglerar ramdirektivets miljö-kvalitetskrav på ett sätt som inte alltid är förenligt vad de naturgivna förutsättningarna på platsen möjliggör att uppnå oavsett vad som görs mot utsläppet.

- Vi påpekar att om VA-anläggningar som exempelvis reningsverk eller för dagvatten stoppas så kan även bostäder hindras från att byggas som följd av 2 kap. 5 och 10 §§ plan- och bygglagen.

- Vi tillstyrker förslaget att tvinga vattenmyndigheter att besluta om sådana undantag som ramdirektivet för vatten medger som förutsättningar för tillämpningen i enskilda ärenden.

- Svenskt Vatten förstår att regeringen måste följa ramdirektivets krav och förhålla sig till EU-domstolens praxis. Vi medverkar gärna i en dialog om hur EU:s krav på Sverige kan genomföras med minsta möjliga negativa konsekvenser som följd.

- Vi föreslår att regeringen snarast tillsätter den utredning som Miljömålsberedningen föreslog redan år 2014 att till senast 2016 se över hur Sverige inför ramdirektivet för vatten. De nuvarande svenska reglerna är svåra att tillämpa på ett rimligt sätt och så att avsedd miljönytta uppnås, Weserdomen gör detta ännu svårare.

Läs hela yttrandet!

Läs förslag till ändringar i departementspromemorian Vattenmiljö och vattenkraft avseende genomförandet av Weserdomen och Energiöverenskommelsen