Svenskt Vattens synpunkter på SoU 2017:102, skatt på kadmium i vissa produkter och kemiska växtskyddsmedel - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vattens synpunkter på SoU 2017:102, skatt på kadmium i vissa produkter och kemiska växtskyddsmedel

Svenskt Vatten anser att den föreslagna skatten riskerar att styra om återföring av fosfor via slam från åkermark till att slammet i än större utsträckning används som anläggningsjord då slamanvändning som anläggningsjord idag inte alls är reglerad. Därmed kommer mindre fosfor, näringsämnen och mull att återanvändas inom jordbruket. Svenskt Vatten anser inte att detta är en hållbar utveckling.

Läs hela Svenskt Vattens remissvar här.