Nya föreskrifter för kartläggning, riskbedömning och klassificering av status för grundvatten samt miljökvalitetsnormer för grundvatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Nya föreskrifter för kartläggning, riskbedömning och klassificering av status för grundvatten samt miljökvalitetsnormer för grundvatten

Svenskt Vatten avstyrker att SGU nu inför tröskelvärden för zink och Bisfenol A och vi föreslår nolltolerans mot PFAS i grundvatten. Underlaget räcker inte för beslut, det saknas en genomarbetad konsekvensbeskrivning, SGU bör inte föregå EU:s revidering av MKN-direktivet och regeringens utredning om Vattenfrågor vid planläggning och byggande.

Vi avstyrker SGU:s sätt att reglera införandet av kvalitetsundantag och anser att HaV och SGU ska genomföra vattenförvaltningsförordningens undantagsregler på samma sätt, alltså genom vägledning.

SGU riskerar försvåra klimatanpassningen av tätbebyggelser om tröskelvärden för t.ex. zink införs. Detta då Weserdomens regler gällande försämrad kemisk grundvattenstatus kan förhindra omhändertagande av vattenflöden genom infiltration i mark.

Svenskt Vatten ifrågasätter SGU:s utformning av förslaget till regler om tillämpningsområde, övervaknings- och bevisbörda och hur SGU extrapolerar betydelsen av fynd av överträdelser i en del av en grundvattenförekomst till hela förekomsten.

Läs hela remissvaret här