Svar på Miljömålsberedningens remiss Havet och människan - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Svar på Miljömålsberedningens remiss Havet och människan

Flera bra förslag i remissen rör slam, näringsåterföring, Weserdomen, åtgärdsprogram och läkemedel. Andra förslag ställer till problem för reningsverken och havet om de genomförs.

Svenskt Vatten stödjer

  • att Havs- och vattenmyndigeten ska ansvara för att det finns ett samlat åtgärdsprogram för hav- och vatten
  • att miljökvalitetsnormerna ses över så att de blir genomförbara
  • de föreslagna målen för återföring av kväve och fosfor
  • att regeringen ska arbeta för en kvotplikt inom EU för inblandning av återvunna näringsämnen.
  • att regeringen ska analysera Weserdomens effekter samt att bidragen för läkemedelsrening förlängs till 2030.

Svenskt Vatten stödjer inte att Jordbruksverket ska få ansvar för miljömålet Ingen övergödning, som vi anser ska fortsätta administreras branschneutralt hos Havs- och vattenmyndigheten.

Vi vill att den föreslagna havsmiljölagen förändras så att inte miljöbalkens tillämpning på en enskild fråga styrs genom en annan lag. Därför avstyrker vi förslaget som lämnas för en sådan tillämpning. Förslaget skulle ytterligare försvåra möjligheterna att bygga ut effektiva reningsverk när befolkningen växer och därmed motverka en sådan bättre havsmiljö som beredningen vill uppnå. 

Insamling av skrubbervatten från fartyg är bra, bara hamnarna tar ansvar för mottagandet på land för det är inte en fråga för VA.

Läs det fullständiga svaret på remissen

Svenskt Vatten har bidragit till utredningens betänkande med fakta, kunskaper och förslag. 

Våra synpunkter i det här remissvaret hänger delvis samman med vad vi svarat i samrådet om vattenförvaltningen och med  vårt bidrag till Delegationen för cirkulär ekonomi.