Slamutredningen och Biogasmarknadsutredningen - viktiga byggstenar i VA-organisationernas fortsatta hållbarhetsarbete - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Slamutredningen och Biogasmarknadsutredningen - viktiga byggstenar i VA-organisationernas fortsatta hållbarhetsarbete

Svenskt Vatten har nu lämnat remissvar på betänkandena Hållbar Slamhantering SOU 2020:3 och Mer biogas! För ett hållbart Sverige (SOU 2019:63). Svenskt Vatten anser att båda utredningarna gjort gedigna arbeten och Svenskt Vatten välkomnar de viktiga förslag som nu lagts för en fortsatt utveckling av hållbarhetsarbetet vid de svenska VA-organisationerna.

Slamutredningen förespråkar möjlighet till fortsatt användning av användning av slam som är hygieniserat och kvalitetssäkrat slam på produktiv jordbruksmark och utredningen konstaterar att ”Evidensen för att ett totalförbud är nödvändigt saknas, forskningen har inte kunnat belägga att slamgödslade grödor ger hälsopåverkan eller påverkar ekosystemen i jordbruket på ett negativt sätt.”

Biogasmarknadsutredningen föreslår fortsatt undantag för koldioxidskatt för biogas samt en premie även för reningsverk som producerar biogas för uppgradering till fordonsgas. Utredningarna är kopplade till varandra på flera områden. Den tydligaste kopplingen är att reningsverken i Sverige inte kommer att kunna bidra till att nå biogasmarknadsutredningens föreslagna mål för ökad biogasproduktion - om regeringen trots allt beslutar om ett stopp för all användning av slam på åkermark som är ett förslag som inte förespråkas i slamutredningen. De reningsverk som är Revaq-certfierade och levererar slam till åkermark står idag för ca 30% av Sveriges biogasproduktion som uppgraderas till fordonsgas.   

Läs Svenskt Vattens remissvar för Hållbar Slamhantering SOU 2020:3 och Mer biogas! För ett hållbart Sverige (SOU 2019:63)