Remissvar rapporten Samråd om bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Remissvar rapporten Samråd om bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys

Svenskt Vatten har gett synpunkter på Havs- och vattenmyndighetens statusrapport om hur havsmiljön mår. Vi lämnar i vårt svar förslag till reviderade föreskrifter med miljökvalitetsnormer för havsmiljön. Statusen bedöms vart sjätte år. Då ses även normerna över. Resultaten kan påverka kraven på avloppsrening, särskilt när det kommande avloppsdirektivet ska tillämpas.

Svenskt Vatten stödjer Sveriges tillämpning av undantagen från att nå god miljöstatus. I övrigt anser vi att Havs- och vattenmyndigheten (HaV) bör;

  • genomgående i rapporten bedöma och redovisa miljötillståndet enligt havsmiljöförvaltningens regler och havsbassängindelning och inte enligt Helcoms och Ospars indelning eftersom rapporten baseras på kraven i EU:s havsmiljödirektiv och lägger en grund för svenska miljökvalitetsnormer i havsbassänger inom Sveriges ekonomiska zon. Dessa ska tillämpas rättsligt i Sverige och behöver förstås av de som normerna utlöser krav mot.
  • förklara begreppen inre och yttre kustvatten och gränsen däremellan.

Läs det fullständiga remissvaret här.