Remissvar om en politiskt angelägen fråga i den gröna omställningen - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Remissvar om en politiskt angelägen fråga i den gröna omställningen

Svenskt Vatten förordar ett större grepp i sitt remissvar på SOU 2022:33 - Om prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen. Många förslag är bra men de räcker inte för att möta nutida och framtida miljö- och samhällsbehov. Tillståndsprövningens roll i miljöarbetet behöver ses över från grunden.

Svenskt Vatten har svarat på remissen av SOU 2022:33 om snabbare tillståndsprövning inom ramen för den gröna omställningen. Sammanfattningsvis tycker vi i vårt svar: 

• förslagen bör i huvudsak genomföras men räcker troligen inte för att det ska bli enklare att få tillstånd och möta nutida och framtida miljö- och samhällsbehov. Länsstyrelserna bör tillståndspröva små verksamheter med liten miljöpåverkan i ett separat tillståndssystem och regeringen bör införa ramtillstånd, som reglerar verksamheters ramar i stället för alla detaljkrav som behöver kunna ändras enkelt i takt med EU-kraven.

• det är bra att 

- tillstånd normalt inte ska tidsbegränsas och att tillstånd med omoderna miljövillkor ska få vara högst 40 år gamla. Den som har ett så gammalt tillstånd måste få längre tid än ett år på sig att ansöka om ett nytt.

- tidsbegränsade tillstånds giltighet kan förlängas i tre år. Den möjligheten bör även finnas när långsam handläggning medför att ett nytt tillstånd inte hinner beslutas innan verksamheten blir olaglig, exempelvis för att befolkningen hunnit bli större än reningsverket var avsett för.

- samrådet med länsstyrelsen innan ansökan lämnas in ges större betydelse samt att handläggningstider mäts så att brister i reglerna och myndigheternas handläggning fångas upp.

• vi avstyrker inrättandet av en klimatstyrka på någon av länsstyrelserna. Det går inte att förstå hur en sådan kan förses med rätt kompetens som kan förenkla tillståndsgivningen när det inte går att definiera vilka verksamheter som klimatstyrkan ska förenkla för.

Remissvaren ska ha inkommit till Miljödepartementet senast den 31 oktober 2022.