Remissvar förslag till ändringar i ramdirektivet för vatten, prioämnesdirektivet och grundvattendirektivet - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Remissvar förslag till ändringar i ramdirektivet för vatten, prioämnesdirektivet och grundvattendirektivet

Förslag om revidering av ramdirektivet för vatten, prioämnesdirektivet och grundvattendirektivet presenterades av Europeiska kommissionen den 26 oktober 2022. Förslaget är ett ändringsdirektiv som reviderar de tre direktiven. Förslaget har lagts fram som ett paket tillsammans med förslag till översyn av direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse och förslag till översyn av lagstiftningen om luftkvalitet.

Den 26 oktober 2022 presenterade Europeiska kommissionen förslag om revidering av ramdirektivet för vatten, prioämnesdirektivet och grundvattendirektivet. Förslaget syftar till att förbättra skyddet av EU:s medborgare och miljön, i enlighet med EU:s gröna giv, minska den administrativa bördan samt att förbättra effektiviteten genom att möjliggöra för EU att snabbare svara på nya, otillräckligt hanterade kemikaliehot.

Svenskt Vatten välkomnar utökning av antalet ämnen för i första hand staten att övervaka samt de striktare gränsvärden på vissa ämnen som föreslås i direktivet under förutsättning att undantag från försämringsförbudet i ramdirektivet för vatten kan säkerställas för avloppsreningsverk i ett reviderat avloppsdirektiv samt att kravställan för uppfyllelse av miljökvalitetsnormer sker uppströms mot de producenter som sätter dessa ämnen på marknaden. Detta kommer att leda till bättre skydd för våra vattendrag, sjöar och hav och möjliggör ett säkert dricksvatten för Europas befolkning.

Svenskt Vatten vill även trycka på vikten av att vid revidering av ovan tre direktiv säkerställa samstämmighet med parallellt pågående revidering av avloppsdirektivet, då vi i samband med författande av det här remissvaret noterat flera förslag som inte är samstämmiga med förslag i remissen om ett reviderat avloppsdirektiv.

Läs remissvaret i sin helhet här