Remissvar angående Förordning om återanvändning av vatten - förslag från EU-kommissionen - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Remissvar angående Förordning om återanvändning av vatten - förslag från EU-kommissionen

Svenskt Vatten tillstyrker följande:

-          Förordningen gör det inte automatiskt obligatoriskt för varje medlemsstat att återanvända vatten - eftersom förutsättningarna i medlemsstat är så olika.

-          Förslaget tillåter även en medlemsstat att stärka minimikraven vid behov genom den tillståndsprocess som införs.

-          Hela vattenåtervinningsprojektet (produktion, lagring och distribution) ska bedömas enligt riskhanteringsplanen som beskrivs i förordningen i bilaga II.

Svenskt Vatten och EurEau ser dock viktiga punkter som behöver förbättras för att göra kraven på vattenkvalitet tillämpliga i praktiken. Den största nackdelen är fördelningen av ansvar mellan berörda parter. Förslaget grundar sig på "produktion" och distribution av det återvunna vattnet. Vi anser att ansvaret för hela systemet för återanvändning av vatten bör delas mellan alla intressenter (producenter och användare).

Läs hela remissvaret här