Remissvar till "Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat" från SMHI - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Remissvar till "Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat" från SMHI

Sammanfattningsvis anser Svenskt Vatten att:

  • De fyra huvudförslagen in utredningen bör genomföras skyndsamt.
  • I väntan på resultatet av en större genomgripande utredning om alla lagar som påverkar dagvattenhanteringen är det viktigt att noga undersöka vilka hinder som kan undanröjas med enklare och snabbare åtgärder. Därför anser vi att Boverket snarast bör ges ett uppdrag att analysera nuvarande lagtext i PBL.Uppdraget behöver vara att föreslå justeringar och kompletteringar så att de nödvändiga styrmedlen om regleringar i detaljplan kan ges ett tydligt lagstöd.
  • Det är angeläget med tydligare beskrivningar av olika myndigheters ansvarsområde såsom föreslås. Detta räcker inte för att hantera exempelvis dagvattenfrågan då den berör ett stort antal nationella och regionala myndigheter. Det måste skapas en överordnad nationell instans som kan hantera motstridigheter mellan olika myndigheters krav eller riktlinjer samt lösa problem med lagar som inte är koordinerade med varandra. Detta gäller exempelvis när miljökrav på minskade mängder dagvattenföroreningar kan lösas med att utforma en detaljplan med en hållbar och trög dagvattenhantering.