Utkast till remissvar angående förändrad instansordning för VA-målen (S2013/7406/PBB) - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Utkast till remissvar angående förändrad instansordning för VA-målen (S2013/7406/PBB)

En arbetsgrupp inom Socialdepartementet har utrett om Statens va-nämnd ska avvecklas och, om så sker, hur VA-målen fortsättningsvis bör prövas. Svenskt Vatten anser att Statens va-nämnd fyller en viktig funktion som går förlorad om den avskaffas.

Remiss från: Socialdepartementet

Sammanfattning

  • Svenskt Vatten anser att Statens va-nämnd idag fyller en viktig funktion som går förlorad om den avskaffas.
  • Dagens Va-nämnd har en stor kompetens på området och uppskattas av både va-huvudmän och fastighetsägare. 
  • De skäl som anges i direktiven och betänkandet för att avskaffa Va-nämnden är inte tillräckliga anser Svenskt Vatten. Om Va-nämnden ska läggas ned anser dock Svenskt Vatten att det nya förslaget som innebär att VA-målen samlas på Mark- och miljödomstolarna är bättre än vad Va-nämndsutredningen, En ny instansordning för va-målen (2011:53), föreslog.
  • Eftersom antalet ärenden torde minska på grund av förändringen borde dock samtliga ärenden samlas på en och samma domstol, för att bygga upp en kompetens på VA-området och uppnå en enhetlig praxis.

Svenskt Vatten

Svenskt Vatten företräder vattentjänstföretagen i Sverige och vårt budskap är Friskt vatten samt rena sjöar och hav. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från ca 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag. Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstföretagen inom den europeiska vattenbolagsorganisationen EUREAU med mer än 400 miljoner kunder.

Bakgrund och Svenskt Vattens ställningstagande

En arbetsgrupp inom Socialdepartementet har utrett om Statens va-nämnd ska avvecklas och, om så sker, hur VA-målen fortsättningsvis bör prövas. Utgångspunkten var bl.a. de förslag som Va-nämndsutredningen redovisat samt remissinstansernas synpunkter.

Arbetsgruppen anser att Va-nämnden bör läggas ned och att nämndens uppgifter enligt vattentjänstlagen bör övertas av mark- och miljödomstolarna. Målen skall då prövas av den mark- och miljödomstol inom vars område den allmänna eller allmänförklarade VA-anläggningen i huvudsak är belägen.

Va-nämndens avgöranden håller idag en hög kvalitet som inte minst visas av att samtliga beslut av Va-nämnden som överprövats av Miljööverdomstolen mellan åren 2009-2011 fastställts. Eftersom besluten ligger till grund för hur vattentjänstlagen ska tolkas har de mycket stor betydelse för va-huvudmännens verksamhet. Det är också möjligt för de flesta att på ett enkelt sätt följa den praxis som uppkommer av Va-nämndens beslut dels genom de beslut som publiceras på hemsidan och dels genom att prenumerera på besluten eller besöka nämnden. Va-nämndens beslut förklarar även på ett lättbegripligt sätt hur de motiverat sina beslut vilket underlättar för hela branschen.

Va-nämnden fungerar idag även som ett viktigt stöd för huvudmännen när de ska få fastighetsägarna att uppfylla sina skyldigheter enligt vattentjänstlagen. Framförallt handlar det om betalningsskyldighet, men även att inte tillföra otillåtna ämnen till den allmänna anläggningen eller på annat sätt skada huvudmannen. Om mark- och miljödomstolen ska besluta i dessa ärenden försvårar det avsevärt för huvudmannen, inte bara på grund av avgiftssystemet utan även på grund av de mer komplicerade processrättsliga reglerna.

Idag prövas alla tvister hänförliga till kommunalt vatten och avlopp av en myndighet för hela landet. Detta medför att besluten blir enhetliga. Att det endast finns en myndighet underlättar också framförallt för fastighetsägarna när de vill få sin sak prövad. Va-nämnden fungerar också som ett stöd för konsumenterna på ett sätt som inte kan tillhandahållas av mark- och miljödomstolarna.

Processen i mark- och miljödomstolen bör innebära ett ökat behov att anlita ett juridiskt ombud för både huvudmän och fastighetsägare. Arbetsgruppens förslag innebär även att en ansökningsavgift på 450 kronor påförs den som anhängiggör ett mål eller ärende. Sammantaget torde detta innebära att färre tvister prövas av domstol.

Idag prövas cirka 200 ärenden per år i Va-nämnden. Det finns således anledning att anta att färre antal mål blir föremål för prövning. Om det totala antalet ärenden ska fördelas på fem mark- och miljödomstolar innebär det att någon eller några domstolar hanterar endast ett fåtal mål per år. Följden av det blir att det tar lång tid innan en kompetens på VA-området arbetas upp. En uppdelning på fem domstolar kan även medföra att den praxis som idag är enhetlig blir mer spretig.

Svenskt Vatten anser inte att det finns hållbara argument för att avskaffa Va-nämnden. I promemorian anges att det huvudsakliga skälet till att låta någon annan myndighet ta över nämndens verksamhet skulle vara att Va-nämnden är en liten myndighet som är sårbar för arbetskraftsförändringar. Några bemanningsproblem tycks dock inte ha uppkommit under de drygt 40 år som nämnden har funnits. Det finns inte heller några ekonomiska vinster av att mark- och miljödomstolarna övertar uppgifter inom Va-nämndens ansvarsområde.

Om Va-nämnden ska läggas ner anser dock Svenskt Vatten att arbetsgruppens förslag är rimligt men enligt ovan angivna skäl bör dock VA-målen samlas på en och samma domstol.