Förslag till begränsningar av vissa användningar av kemiska växtskyddsmedel - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Förslag till begränsningar av vissa användningar av kemiska växtskyddsmedel

Miljö- och energidepartementet föreslår användningen av bekämpningsmedel begränsas kort tid före skörd och att dosen för enskilda verksamma ämnen inte får överskridas om flera växtskyddsmedel används på samma yta.

Remiss från: Miljö- och energidepartementet

Kommentar: Verksamma ämnen i växtskyddsmedel utvärderas och bedöms centralt inom EU medan godkännande av produkter som innehåller de verksamma ämnena görs av de enskilda medlemsstaterna. Regeringens miljökvalitetsmål Giftfri miljö syftar till att halterna av naturfrämmande ämnen ska vara nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen ska vara försumbar. Därför föreslår Miljö- och energidepartementet nu ett par begränsningar i användningen av bekämpningsmedel:
1. Användning av kemiska växtskyddsmedel för nedvissning och ogräsbekämpning i spannmål för livsmedelsändamål får inte ske kortare tid än 30 dagar före skörd.
2. Om flera växtskyddsmedel med samma verksamma ämne används på samma yta ska man se till, så långt det är möjligt, att den totala dosen av de enskilda verksamma ämnena inte överskrider villkoren för vart och ett av medlen.

Idag finns inga kemiska växtskyddsmedel godkända för nedvissning och ogräsbekämpning kort tid före skörd av spannmål i Sverige. Svenskt Vatten ser positivt på detta och stöder därför det aktuella förslaget. I detta sammanhang bör påpekas att Svenskt Vatten anser att bekämpningsmedel över huvud taget inte ska få spridas inom primär skyddszon för vattenskyddsområden.

Läs hela remissvaret: Förslag till begränsningar av vissa användningar av kemiska växtskyddsmedel, Dnr M2016/00677/R