Remissvar effektivare sanktioner i livsmedelskedjan - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Fängsla inte kommunala dricksvattenproducenter

Svenskt Vatten avstyrker förslaget att införa fängelsestraff i livsmedelslagens straffskala vid produk­tion, distribution och annan hantering av livsmedlet dricksvatten. Förslaget är otillräckligt utrett. Den som förorenar och förstör råvaran (råvattnet) ska kunna straffas med fängelse enligt miljölagstiftningen, inte den som utsätts för föroreningarna.

Ett undantag för dricksvatten kan införas antingen i 30 § livsmedelslagen eller i den före­slagna 29 §.

Svenskt Vatten anser att den nuvarande straffskalan med böter, kombinerat med före­lägganden och möjlighet till vite är mer ändamålsenlig och proportionerligt än fängelse vad gäller försummelser vid produktion och distribution av d1ickvatten.

Vi tillstyrker att sanktionsavgifter införs som möjlig disciplinåtgärd vid överträdelse av väl definierade och avgränsade regler som rör dricksvatten.

Svenskt Vatten noterar att Regeringskansliet inte alls beskrivit produktion och distribu­tion av livsmedlet d1icksvatten i promemorian och att Livsmedelsverket har medverkat i arbetet om centralt ansvarig myndighet för dricksvatten. Promemorian handlar enbart om matkedjan. Några kommuner men ingen dricksvattenproducent finns med på remisslistan.

 

Här hittar du remissvaret i sin helhet.