Riksintresseutredningen - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Riksintresseutredningen

Svenskt Vattens utgångspunkt är, i likhet med Dricksvattenutredningens, att dricksvattnet utgör landets i särklass mest kritiska försörjningssystem, vilket gör att landets vattentäkter måste kunna stå sig i konkurrens med alla andra riksintressen när en avvägning i samband med samhällsplanering sker. Därför förordar vi att både grund- och ytvattenförekomster av stor betydelse ska kunna riksintresseklassas.

 Vi välkomnar utredningens förslag att riksintresseklassa ”grundvattenförekomster av stor betydelse för dricksvattenförsörjningen” men påpekar i vårt remissvar att även ytvattentäkter bör kunna riksintresseklassas.