Bedömning av områden av riksintresse för dricksvattenanläggningar - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Bedömning av områden av riksintresse för dricksvattenanläggningar

HaV har nu från Länsstyrelsernas förslag sammanställt en lista med 28 anläggningar för ett slutligt samråd.

Svenskt Vatten välkomnar i sitt remissvar förslaget att områden omkring större anläggningar för dricksvatten-produktion ska kunna klassas som riksintresse. Detta är ett steg i rätt riktning eftersom Svenskt Vatten under många år har arbetat för att grund- och ytvattentäkter ska kunna klassas som riksintressen.

Det är också positivt att Havs- och vattenmyndigheten bedömer att endast översiktligt kartmaterial behövs för att kunna ta erforderlig hänsyn till riksintressanta anläggningar vid planläggning och att planläggare måste kontakta lokala myndigheter eller Lantmäteriet för att få detaljerad information. På detta sätt kan man reglera att inte sekretessbelagt material lämnas ut.