Svenskt Vattens synpunkter på Europeiska kommissionens förslag COM(2015) 614/2 till meddelande om cirkulär ekonomi - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vattens synpunkter på Europeiska kommissionens förslag COM(2015) 614/2 till meddelande om cirkulär ekonomi

EU-kommissionen har formulerat sig relativt allmänt när det gäller de områden som berör VA-organisationerna, men här finns flera positiva inslag för VA-organisationer. När det gäller olika typer av hushållsavfall finns både förslag till mål och nya regelverk.

I den inriktning som texten har, finns flera mycket positiva inslag för VA-organisationerna.

Svenskt Vatten välkomnar:

  • att EU-kommissionen lyfter fram den cirkulära ekonomin och att de i sitt förslag visar på vikten av att kunna recirkulera både vatten som näringsämnen från våra tätorter.
  • att EU-kommissionen framhåller VA-organisationernas tjänster och produkter som viktiga delar i den cirkulära ekonomin.
  • att EU-kommissionen sätter fokus på uppströmsarbete som en viktig strategi för att minska farliga ämnen i produkter och därmed möjliggöra och underlätta den cirkulära ekonomin.
  • att EU-kommissionen speciellt prioriterar att arbeta för kretslopp av så kallade kritiska råvaror (exempelvis fosfor)

Svenskt Vatten anser vidare att förslaget bör innehålla ett tydligt mål om återföring av fosfor till jordbruksmark. Exempelvis ”Senast år 2025 ska 50% av fosforn i avlopp återföras till åkermark”

Svenskt Vatten välkomnar att EU-kommissionen i sitt framtida arbete med Eco-designdirektivet kommer att uppmuntra att fysiska produkter på ett enklare sätt kan repareras och uppgraderas, för att sedan enkelt kunna plockas isär och där materialen kan återvinnas. Svenskt Vatten anser att Ecodesigndirektivet även ska gälla för produkter som inte blir ett sammanhållet fysiskt avfall utan upplöses i olika beståndsdelar under användandet (exempelvis kosmetik, hushållskemikalier, mikroplast och läkemedel). De beståndsdelar/molekyler som sprids vidare när de använts, måste antingen kunna samlas in vid källan eller designas så att molekylen är biologiskt nedbrytbar och ej bioackumulerbar. Mängden molekylsopor får inte längre öka i naturen. Ecodesigndirektivet behöver därmed koordineras med till exempel förordningarna för Reach och kosmetik så att gruppförförbud för hela ämnesgrupper kan införas.