Kemikalieinspektionens regeringsuppdrag om att ta fram en Strategi för att främja giftfria och resurseffektiva kretslopp - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Kemikalieinspektionens regeringsuppdrag om att ta fram en Strategi för att främja giftfria och resurseffektiva kretslopp

Det är mycket viktigt att länka ihop EU:s samlade kemikaliepolitik så att den klarar av att möta upp de krav som ställa via EU:s vattenpolitik med bl a Ramdirektivet för vatten.

För att klara miljökvalitetsstandarderna för de prioriterade kemiska ämnena inom Ramdirektivet för vatten är det helt nödvändigt att mycket tydligare länka ihop kemikaliepolitiken med vattenpolitiken

Läs hela remissvaret: Kemikalieinspektionens regeringsuppdrag om att ta fram en Strategi för att främja giftfria och resurseffektiva kretslopp