Remiss EU:s förordning om CE-märkta gödselmedel - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Remiss EU:s förordning om CE-märkta gödselmedel

Det är helt nödvändigt att importen av kadmium till EU via mineralgödsel begränsas. I sammanhanget är det bra att nämna att avloppsslammet från de svenska Revaq-certifierade reningsverken idag har en kadmiumfosforkvot på 26 mg Cd/kg P, dvs betydligt lägre än de föreslagna EU-gränsvärdena för mineralgödsel. Mer än hälften av kadmiumet i avloppsslammet kommer idag från maten vi äter.

Uteslutningen av slam ur CE-märkningen ger helt felaktiga signaler när slam av mycket god kvalitet inte har möjlighet att fullt ut bidra till den cirkulära ekonomin och ingå i CE-märkningens kategorier.

Läs hela remissen: Förslag till  Europaparlamentets  och rådets förordning  COM(2016)  157 om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande  på marknaden av CE­ märkta gödselprodukter  och om ändring av förordning (EG) nr  1069/2009 och  (EG)  nr   1107/2009