Remissvar på betänkandet En enklare hantering av vattenfrågor vid plan-läggning och byggande - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Remissvar på betänkandet En enklare hantering av vattenfrågor vid plan-läggning och byggande

Svenskt Vatten har lämnat in sitt svar på betänkandet En enklare hantering av vattenfrågor vid plan-läggning och byggande (SOU 2023:72). Sammanfattningsvis anser vi att många av utredningens förslag är bra. De förbättrar möjligheterna att hantera dagvatten i ny bebyggelse men reglerna förblir otillräckliga för de befintliga bebyggelserna i vilka dagvattenproblemen är störst.

Vi tillstyrker legaldefinitionen av begreppet dagvatten i vattentjänstlagen (LAV) och plan- och bygglagen samt att dagvattenhantering synliggörs i vattentjänstlagen som en vattentjänst. Tydliggörandet påverkar inte hur olika slags vatten får ledas bort. Vi är positiva till att kommunens planeringsansvar i ny bebyggelse avser dagvatten efter nederbörd med en återkomsttid på minst 100 år och till att VA-huvudmannens ansvar fortsätter vara en återkomsttid på 10 år i befintlig bebyggelse och 20 år med en klimatfaktor i ny bebyggelse. En proposition bör göra tydligt att flöden från nya planområden inte får överbelasta dagvattensystemen i befintliga planområden.

Svenskt Vatten är positivt till en kommunal förelägganderätt mot fastighetsägare men lagstiftningen kan få en effektivare utformning. Vi tillstyrker att även länsstyrelsen får rätt att meddela föreskrifter om så kallat bevattningsförbud som kan behöva omfatta flera kommuner. Skyldigheten att inrätta vattenskyddsområden bör bara gälla när det finns saklig grund för ett sådant och skyldigheten bör finnas i miljöbalken.

Förslagen är bra som tydliggör att miljökvalitetsnormer kan ha olika sträng innebörd och att det kan betyda olika saker att ”följa” en sådan norm. Lagstiftning måste vara begriplig. Svenskt Vatten tillstyrker att EU:s regler införs i Sverige om blandningszoner, om undantag från försämringsförbudet när utsläppen sker i ett annat land. Vi föreslår också att EU-regeln om att få bortse från miljödata med för låg kvalitet införs.

Fullständigt remissvar hittar du här