Svenskt Vattens yttrande angående Naturvårdsverkets skrivelse ’Hantering av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål’ - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vattens yttrande angående Naturvårdsverkets skrivelse ’Hantering av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål’

Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag kring hur massor på ett mer hållbart sätt ska kunna nyttjas som en resurs sammanfattas i en ambitiös och välskriven rapport (Skrivelse med ärendenummer NV01151-21, daterad 2022-05-31). Svenskt Vatten och dess branschnätverk har deltagit i arbetet, främst via tidigt inspel före sommaren 2021 samt vid digitala informationsmöten 2021-2022.

I slutet av maj presenterade Naturvårdsverket sitt uppdrag ”Hantering av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål” för regeringen. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för en bättre hantering av schaktmassor och minska den mängd som lämnas till deponi.

I samverkan med såväl VA-aktörer som avfallsaktör har Svenskt Vatten tagit fram ett preliminärt yttrande. Svenskt Vatten anser att Naturvårdsverkets skrivelse både träffar och missar målet, något som beskrivs i sex punkter, se bifogat dokument.

Yttrande ska vara ha inkommit till Miljödepartementet senast den 27 oktober 2022.