Mikroplaster- Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om källor till mikroplaster och förslag på åtgärder för minskade utsläpp i Sverige - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Mikroplaster- Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om källor till mikroplaster och förslag på åtgärder för minskade utsläpp i Sverige

Svenskt Vatten bedömer att den kartläggning av potentiella källor som genomförts inom ramen för regeringsuppdraget i stora drag är heltäckande.
-Svenskt Vatten anser samtidigt att det är mycket problematiskt att det idag inte finns data eller ens uppskattningar på hur mycket de stora potentiella källorna verkligen bidrar med gällande mikroplaster till våra vatten. Denna osäkerhet är viktig att beakta när åtgärder börjar diskuteras så att rätt åtgärder verkligen kan genomföras på rätt ställen.
-Svenskt Vatten avstyrker Naturvårdsverkets förslag till regeringen: Avsnitt 11.4. Förslag till regeringen. Bemyndigande om att ta fram en föreskrift om lägga genomförandeansvaret för förebyggande åtgärder på reningsverken för att minimera förekomsten av metaller, organiska ämnen och andra oönskade ämnen, inklusive mikroplast i inkommande avloppsvatten till avloppsreningsverk (se avsnitt 10.1.6). Det ansvaret ska ligga på ansluten verksamhet.

Läs hela Svenskt Vattens remissvar här