Klimatanpassningsutredningen – Svenskt Vattens remissvar klart - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Klimatanpassningsutredningen – Svenskt Vattens remissvar klart

I slutet av 2015 tillsatte regeringen en utredningen med uppdrag att klarlägga ansvarsfördelningen mellan stat, kommun, landsting och andra för all mark och alla klimateffekter.

Utredaren skulle också analysera eventuella hinder och begränsningar i lagstiftningen för genomförande av sådana anpassningsåtgärder. Gilbert Nordenswan, en av Svenskt Vattens jurister, har deltagit i utredningen arbete som expert och säger så här om resultatet:

”Svenskt Vatten är positiva till att utredningen slår fast att klimatanpassning är en samhällsplaneringsfråga men vi tycker inte att utredningen fullföljt sitt uppdrag. Svenskt Vatten anser att det hade behövts mer kraftfulla förslag och regeringen behöver tydligt klargöra vad som behöver göras, vem som ska göra det och hur det ska finansieras. Klimatanpassning är ett stort pussel med många aktörer och tyvärr bidrar klimatanpassningsutredningen endast med ett par pusselbitar.”

Här kan du läsa hela Svenskt Vattens remissvar.

Länk till regeringens sida om klimatanpassningsutredningen:

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/05/sou-201742/