Informationsklassning vattenuttag - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Informationsklassning vattenuttag

Efter påfrestningarna på vattentillgångarna somrarna 2016-2018 fick SMHI i uppdrag av regeringen att arbeta för ökad kunskap om vattenuttag. Det saknas en helhetsbild av hur mycket vatten som tas ut och förs tillbaka och om tillgången på grund- och ytvatten (vatten-balansen). Den här remissen ingår som en del av uppdraget och avser vattenuttag i jordbruk, industrier, hushåll med enskilt vatten, vattenkraft, turism/rekreation och övrigt.

Svenskt Vattens synpunkter 

Svenskt Vatten anser att informationsinhämtningen och klassningen är nödvändig och det är bra att arbetet görs.

Det är också bra att SMHI lyfter fram informationssäkerheten som viktig för hela uppdraget vilket särskilt gäller koordinater för uttag av dricksvatten.

I avsnittet om begrepp definieras både begreppen vattenuttag och vattenutsläpp men SMHI:s förslag rör enbart vattenuttag, vilket blir en brist om syftet är att få en bättre och operativt användbar bild av vattenbalansen. Svenskt Vatten anser att det också behövs kunskaper om var vattnet tar vägen.

Vattentillgången för en enskild verksamhet som söker tillstånd kan påverkas om det redan förekommer stora eller många uttag uppströms sökandens tänkta uttag, men påverkan från dessa blir mindre om de uttagna volymerna också har hunnit släppas tillbaka uppströms det ansökta ny uttaget. Leds volymerna över till ett annat avrinningsområde eller släpps ut nedströms det ansökta uttaget kan situationen bli en annan. Det kan den bli också om stora samlade uttag skulle avdunsta i vattenuttagarnas befintliga verksamheter såsom vid bevattning. Nedströms det sökta uttag kan den negativa situationen förstärkas om ännu ett vattenuttag tillkommer och volymen som tagits ut inte släpps tillbaka.

Vattenbalansen påverkas sannolikt mer när mycket vatten leds bort från ett delavrinningsområde.

Tillämpningen av 11 kap. miljöbalken vid tillståndsgivning av vattenverksamhet, planering av vattentillgångarna och dialog om dessa förutsätter därför kunskap också om bortledning eller överledning av grund- och ytvatten från ett avrinningsområde till ett annat och om omfördelningen inom dessa. De senare begreppen finns definierade i 11 kap. 3 och 5 §§ miljöbalken. 

Mot den här bakgrunden anser vi att informationsklassningen även ska omfatta vattenutsläpp och platserna för dessa.

Pär Dalhielm, VD Svenskt Vatten AB
Peter Sörngård, Svenskt Vatten AB