Havs- och vattenförvaltningens samrådsremisser - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Havs- och vattenförvaltningens samrådsremisser

Vattenmyndigheterna remitterade i november 2020 förslag som påverkar nästintill all VA-verksamhet fram till 2027. Vi gav stöd åt våra medlemmar och tog i ett par omgångar fram utkast och förslag till Svenskt Vattens remissvar efter synpunkter från medlemmarna.

Här hittar du information om processen som var med vårt förslag till svar som nu är inskickat. Svaret finns här. 

Bakgrund

Vattenmyndigheterna remitterade förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram, förvaltningsplaner och delförvaltningsplaner för landets vattendistrikt till samtliga kommuner för samråd till den 30 april 2021.

Parallellt hade Havs- och vattenmyndigheten remitterat ett reviderat förslag till åtgärdsprogram till 55 kommuner. Samrådstiden och programmets innehåll var samordnat med vattenmyndigheternas samrådsremiss.

Förslagen påverkar kraven på VA mellan åren 2021 och 2027 avseende

 • VA-planering
 • Avloppsvattenrening, inkl dagvattenhantering
 • Uppströmsarbete
 • uttag av råvatten
 • skyddet av dricksvattentäkter.

Det är viktigt att VA-förvaltningen eller VA-organisationen bidrar i beredningen av kommunens eller ägarkommunernas svar.

Tidplan

Det remitterade materialet är omfattande och samrådsprocessen är lång. Så här såg Svenskt Vattens stöd till medlemmarna ut: 

 • December 2020: Stöd för att underlätta läsning och analys av materialet.  
 • Februari 2021: Svenskt Vattens utkast till remissvar om vattenförvaltningens samråd utvecklade efter medlemssynpunkter till ett förslag. Vi tog även fram ett utkast till remissvar om havsmiljöförvaltningens .
 • 9 februari 2021: Vattenmyndigheterna presenterade vattenförvaltningen åtgärdsprogram på Svenskt Vattens webbinar Nya krav – nya utmaningar, som p.g.a. Corona-epidemin ersatte den Nationella konferensen Avlopp & Miljö (NAM).
 • Mars 2021: Svenskt Vatten publicerade ett förslag till svar på samårdsremissen onm vattenförvaltningen, för eventuella synpunkter från medlemmar senast 8 april.
 • April 2021: Svenskt Vatten internbereder slutligt svar.
 • 22 april 2021: Remissvar till vattenmyndigheterna och till Havs- och vattenmyndigheten. Information även i Svenskt Vattens nyhetsbrev. 
 • 22 april 2021: Pär Dalhielm blev intervjuad i tidningen Alltinget