Hållbar slamhantering - nu finns det ett preliminärt remissvar från Svenskt Vatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Hållbar slamhantering - nu finns det ett preliminärt remissvar från Svenskt Vatten

Utredningen ”Hållbar slamhantering SOU 2020:3”) har nu skickats ut på remiss av regeringskansliet. Svenskt Vatten vill uppmana alla sina medlemmar att skicka in ett eget remissvar eller vara delaktiga i ett remissvar från kommunen. Svenskt Vatten har skrivit ett preliminärt remissvar som medlemmarna har möjlighet att dels själva använda - och dels ge synpunkter på.

Svenskt Vatten vill uppmärksamma er på att utredningen ”Hållbar slamhantering SOU 2020:3” nu skickats ut på remiss. Länk till remiss.

Tyvärr har att Regeringskansliet i de flesta fall skickat remissen till kommun och inte direkt till VA-organisationen.

Svenskt Vatten har nu skrivit fram ett preliminärt remissvar (word-dokument) Vi hoppas det preliminära remissvaret kan stödja framtagandet av ert remissvar. Det är nu viktigt att ni nu tar nödvändiga interna kontakter med kommunen och säkerställer er delaktighet i beredningen av remissen. Er VA-kompetens och kunskap är avgörande för ett samlat och bra remissunderlag.

Vidare är det värt att notera att alla (oavsett om man står med på remisslistan eller inte) har rätt att svara på remissen. ÄR ni organiserade i bolagsform kan ni även skicka ”eget” remissvar som kompletterar kommunens svar. Svenskt Vatten vill uppmana alla sina medlemmar att skicka eget eller vara delaktiga i ett remissvar.
Sista dag för ert remissvar till Miljödepartementet är den 25 maj.

Svenskt Vatten välkomnar förstås också synpunkter på vårt preliminära remissvar. Maila era synpunkter till anders.finnson@svensktvatten.se senast måndagen den 13 april. 

Kort sammanfattning av utredningens förslag: 

Betänkandet föreslår två olika alternativ på förbud mot användning av avloppsslam på mark. De två alternativen innebär:

  • (1) ett förbud mot all spridning på all mark av allt avloppsslam
  • (2) ett förbud med utgångspunkt i att eventuella risker med slamspridning kan hanteras och åtgärdas. Det vill säga ett undantag från förbudet för användning av slam som är hygieniserat och kvalitetssäkrat slam på produktiv jordbruksmark.
  • Ikraftträdande för båda alternativen sker med avseende på anläggningsstorlek, 12 år efter bestämmelsernas ikraftträdande för reningsverk över 50 000 personekvivalenter (pe) tillståndsgiven anslutning–och 15 år för reningsverk under 50 000 pe tillståndsgiven anslutning. 

Betänkandet föreslår vidare fosforåtervinning med/från slammet:

  • Ett krav på återvinning av fosfor ur avloppsslam införs som omfattar allmänna avloppsreningsanläggningar med tillståndsgiven anslutning av avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 20 000 pe.
  • Minst 60 procent av den fosfor som finns i det producerade avloppsslammet ska i genomsnitt återvinnas på årsbasis för en VA-huvudman med reningsverk med tillståndsgiven anslutning större än 20 000 pe. Även spridning enligt undantag för jordbruksmark räknas som återvinning.
  • Ikraftträdande sker med avseende på anläggningsstorlek. Större anläggningar för mer än 50 000 pe tillståndsgiven anslutning ska tillämpa det nya regelverket senast 12 år efter dess ikraftträdande. Anläggningar under 50 000 pe och ned till 20 000 pe ska tillämpa regelverket senast 15 år efter ikraftträdandet.

Naturvårdsverket föreslås få, efter att ha gett Kemikalieinspektionen, Havs- och vattenmyndigheten, Läkemedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket och Jordbruksverket tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om bl a gränsvärden för jordbruksanvändning:

1. hygieniserande behandling och andra kvalitetskrav,

2. hantering i form av användningsbegränsningar, innehållsdeklaration, provtagning och analys, samt

3. information, anteckningar och rapportering

•uppdrag till Naturvårdsverket att koordinera det nationella uppströmsarbetet och säkra en central kompetens- och stödfunktion för avloppsfrågor och resurser i kretslopp. Naturvårdsverket föreslås vidare ansvara för regelbundet återkommande kontrollstationer i samverkan med andra myndigheter för att säkra kvaliteten på det avloppsslam som övergångsvis eller mer långsiktigt får spridas

•uppdrag till Naturvårdsverket att efter samråd med andra berörda myndigheter föreslå kompletterande reglering för andra organiska gödselmedel. Förbud mot slamspridning bedöms annars leda till att avloppsfraktioner i olika former, som biokol, kan spridas som ersättning för slam utan större begränsningar eller kvalitetskrav.