Förslag till ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:6) om rening och kontroll av avloppsvatten från tätbebyggelse - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Förslag till ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:6) om rening och kontroll av avloppsvatten från tätbebyggelse

Svenskt Vatten tillstyrker förslaget att till årsskiftet ta bort möjligheten till kallt-klimatundantag på grund av EU-domstolens fällande dom även om borttagningen inte går att motivera från miljösynpunkt. Svenskt Vatten anser att regeln om att tillsynsmyndigheten får medge undantag från kontrollkrav som enbart är nationella ska finnas kvar annars behövs en övergångsregel till årsskiftet 2023/24.

Vi avstyrker förslaget att nu övergå från veckoprover till dygnsprover för fosfor och COD. Vi anser att också reglerna om kontroll av metallutsläpp bör lämnas oförändrade i nuläget. Om Naturvårdsverket ändå föreskriver dygnsprov bör Naturvårdsverket förtydliga i 12 § att beträffande reningsverk för minst 2 000 pe är syftet med provtagningen att kontrollera efterlevnaden av begränsningsvärdena i 8 och 9 §§.

Vi tillstyrker övriga föreslagna ändringar även om vi ifrågasätter de nationella kraven om kontroll av bräddningar. Föreskrifterna är svåra att följa så att kontrollen blir representativ och om Naturvårdsverket inte använder datan för nationell statistik eller som underlag för EU-arbete och tillgängliggör datan offentligt bör kontrollerna istället riskanpassas lokalt. I avvaktan på ett nytt Avloppsdirektiv bör dock kraven på bräddkontroll vara kvar tills vidare.

Vi föreslår att kravet i 11 § på analys av suspenderade ämnen ska göras med metoden SS-EN 872:2005 och att 12b § ska kräva att myndighetsbeslutet ska vara skriftligt.

Läs hela remissvaret här.