Hoppa till huvudinnehåll

Remisser

Svenskt Vatten deltar regelbundet som experter och remissinstans för att påverka nationella politik och myndighetsinitiativ inom områden som rör dricksvatten, avlopp och miljö, rörnät och klimat samt juridik inom VA. Här samlar vi alla slutliga yttranden och där finns ofta svar på detaljnivå om vad vi tycker.

 • Informationssäkerhet - införande av NIS-direktivet

  Utredningen syftar till att föreslå hur NIS-direktivet ska genomföras i svensk rätt. Den föreslår en ny lag och förordning som ska tillämpas på leverantörer av samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster som omfattas av direktivet. Bland leverantörerna av samhällsviktiga tjänster ingår leverantörer och distributörer av dricksvatten.

 • Riksintresseutredningen

  Svenskt Vattens utgångspunkt är, i likhet med Dricksvattenutredningens, att dricksvattnet utgör landets i särklass mest kritiska försörjningssystem, vilket gör att landets vattentäkter måste kunna stå sig i konkurrens med alla andra riksintressen när en avvägning i samband med samhällsplanering sker. Därför förordar vi att både grund- och ytvattenförekomster av stor betydelse ska kunna riksintresseklassas.

 • Fängsla inte kommunala dricksvattenproducenter

  Svenskt Vatten avstyrker förslaget att införa fängelsestraff i livsmedelslagens straffskala vid produk­tion, distribution och annan hantering av livsmedlet dricksvatten. Förslaget är otillräckligt utrett.

 • Remiss Handlingsplan hållbart markbyggande

  SGI har tagit fram ett förslag till Handlingsplan för hållbart markbyggande.

 • Remiss med nya krav på avlopp <200 pe

  Ett andra förslag med nya krav på avlopp för färre än 200 personer (pe) är på remiss. Kraven rör såväl enskilda som allmänna avlopp.

 • Remissvar på Dricksvattenutredningen

  Utredningen är välgjord och de flesta förslagen är i huvudsak bra. Ett viktigt förslag är att lagreglera ökad samverkan mellan kommuner för att säkerställa framtida dricksvattenförsörjning i hela landet. En svaghet är att utredningen borde ha tagit kemikaliesamhällets faror på betydligt större allvar, vattentäkterna behöver ett starkare skydd.

 • Växtskyddsmedel Jordbruksverket

  Statens jordbruksverk föreslog hösten 2015 nya föreskrifter för att dokumentera yrkesmässig användning av växtskyddsmedel. I dokumentationen föreslogs bl.a. ingå uppgift om medlets namn, tidpunkt för och den använda dosen vid appliceringen, det område där medlet använts och den gröda det använts för. Dessutom fanns föreskrifter för hantering av dokumentationen. I ett förnyat förslag har man lagt till två punkter om hantering av dokumentationen.

 • Hantering och publicering av information om vattenskyddsområden

  Naturvårdsverket vill förbättra tillgängligheten till information om vad som gäller inom vattenskyddsområden. Genom att uppdatera hand-läggarstödet VIC Natur, den publika portalen Skyddad Natur och myndighetens öppna tjänster vill myndigheten öppet tillgängliggöra information om vattenskyddsområdenas geografiska utbredning inklusive vattenskyddsområdenas olika zoner (idag publiceras bara ytterområden), vilka föreskrifter som gäller inom området samt berörda myndigheter för det aktuella området.

 • Nya miljörapportföreskrifter

  Svenskt Vattens svar på remissen om nya föreskrifter om miljörapportering

 • Förslag till riktvärde för PFAS i grundvatten

  Svenskt Vatten anser att initiativet att ta fram riktvärden för PFAS i grundvatten är bra, men att det saknas ett tydligt vetenskapligt resonemang för valet av riktvärden avseende hälso- och miljörelaterade risker. Vi förutsätter också att de riktvärden som föreslås gäller nationellt och att de övervakas av miljöövervakande myndighet samt att principen att förorenaren betalar gäller.