Hoppa till huvudinnehåll

Remisser

Svenskt Vatten deltar regelbundet som experter och remissinstans för att påverka nationella politik och myndighetsinitiativ inom områden som rör dricksvatten, avlopp och miljö, rörnät och klimat samt juridik inom VA. Här samlar vi alla slutliga yttranden och där finns ofta svar på detaljnivå om vad vi tycker.

 • Förslag till omarbetning av rådets direktiv om kvaliteten på dricksvatten EU 98/83

  Svenskt Vatten är positiv till att dricksvattendirektivet ses över. Vi är eniga med Sveriges kommuner och landsting om att rapportering, administration och annan byråkrati behöver begränsas och om att EU bör överlåta på varje land att uppfylla initiativet om allas rätt till vatten efter landets egna förutsättningar.

 • Mikroplaster- Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om källor till mikroplaster och förslag på åtgärder för minskade utsläpp i Sverige

  Svenskt Vatten bedömer att den kartläggning av potentiella källor som genomförts inom ramen för regeringsuppdraget i stora drag är heltäckande. -Svenskt Vatten anser samtidigt att det är mycket problematiskt att det idag inte finns data eller ens uppskattningar på hur mycket de stora potentiella källorna verkligen bidrar med gällande mikroplaster till våra vatten. Denna osäkerhet är viktig att beakta när åtgärder börjar diskuteras så att rätt åtgärder verkligen kan genomföras på rätt ställen. -Svenskt Vatten avstyrker Naturvårdsverkets förslag till regeringen: Avsnitt 11.4. Förslag till regeringen. Bemyndigande om att ta fram en föreskrift om lägga genomförandeansvaret för förebyggande åtgärder på reningsverken för att minimera förekomsten av metaller, organiska ämnen och andra oönskade ämnen, inklusive mikroplast i inkommande avloppsvatten till avloppsreningsverk (se avsnitt 10.1.6). Det ansvaret ska ligga på ansluten verksamhet.

 • Nya skatteregler för företagssektorn

  Svenskt Vatten avstyrker det föreliggande förslaget. Svenskt Vatten kan inte tillstyrka ett förslag vars effekter inte har analyserats men som, även i avsaknad av en sådan analys, kan konstateras slår hårt mot de kommunala bolagens samhällsviktiga verksamheter. Förslaget slår särskilt hårt mot de kommunala VA-organisationerna som står inför ett omfattande investeringsbehov samtidigt som de inte kan bygga upp ett eget kapital och är tvingade att låna.

 • Klimatanpassningsutredningen – Svenskt Vattens remissvar klart

  I slutet av 2015 tillsatte regeringen en utredningen med uppdrag att klarlägga ansvarsfördelningen mellan stat, kommun, landsting och andra för all mark och alla klimateffekter.

 • Svenskt Vattens yttrande över förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft

  - Svenskt Vatten avstyrker den föreslagna stoppregeln i 5 kap. 3 § miljöbalken. Den överimplementerar EU:s krav om att Sverige ska tillämpa ramdirektivets mål God ekologisk status och undantag i enskilda fall. Stoppregelns äventyrandeförbud riskerar få orimliga konsekvenser för VA-verksamheter, bostadsbyggande och för vattenmiljön. Undantagen går sällan att tillämpa på VA-verksamheter. I vissa områden riskerar lag-stiftningen att inte kunna följas när befolkningen ökar.

 • Förslag till föreskrifter om radon på arbetsplatser (SSM2017-797)

  Svenskt Vatten välkomnar att föreskrifter införs om radon på arbetsplatser. Vi tror att det kommer att leda till ett mer systematiskt arbetssätt för att minska radonexponeringen hos de av våra medlemmar som utsätts för radon i samband med arbete på vattenverk, vilket i sin tur kan leda till en säkrare arbetsmiljö.

 • Ändring i förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier

  Svenskt Vatten är i grunden positiv till förändringen och syftet med förslaget att skärpa bedömningen av vad som utgör en restprodukt. Det är dock viktigt att lågvärdiga blöta substrat även fortsättningsvis kunna betraktas som avfall eller restprodukt och som vi tolkar bestämmelsen borde det i de allra flesta fall vara hanterbart.

 • Från värdekedja till värdecykel SoU 2017:22

  Svenskt Vatten stödjer utredningens förslag om att tillsätta en tidsbegränsad delegation för cirkulär ekonomi och förslaget om att öka inslaget av miljöskatter och avgifter till förmån för att sänka skatten på arbete. Svenskt Vatten anser att det är helt nödvändigt att regeringen snarast fattar ett beslut gällande Fosforförordningen med återföringsmål för fosfor och kväve samt ett regelverk för hållbara kretslopp.

 • Informationssäkerhet - införande av NIS-direktivet

  Utredningen syftar till att föreslå hur NIS-direktivet ska genomföras i svensk rätt. Den föreslår en ny lag och förordning som ska tillämpas på leverantörer av samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster som omfattas av direktivet. Bland leverantörerna av samhällsviktiga tjänster ingår leverantörer och distributörer av dricksvatten.

 • Riksintresseutredningen

  Svenskt Vattens utgångspunkt är, i likhet med Dricksvattenutredningens, att dricksvattnet utgör landets i särklass mest kritiska försörjningssystem, vilket gör att landets vattentäkter måste kunna stå sig i konkurrens med alla andra riksintressen när en avvägning i samband med samhällsplanering sker. Därför förordar vi att både grund- och ytvattenförekomster av stor betydelse ska kunna riksintresseklassas.