Remisser - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Remisser

Svenskt Vatten deltar regelbundet som experter och remissinstans för att påverka nationella politik och myndighetsinitiativ inom områden som rör dricksvatten, avlopp och miljö, rörnät och klimat samt juridik inom VA. Här samlar vi alla slutliga yttranden och där finns ofta svar på detaljnivå om vad vi tycker.

 • Remissvar om förslag till nya dricksvattenföreskrifter

  Svenskt Vatten synpunkter på förslaget till nya dricksvattenföreskrifter innehåller såväl förslag till mindre redaktionella ändringar som mer principiella synpunkter och önskemål om justeringar och kompletteringar av föreskrifterna. Synpunkterna på föreskrifter och bilagor som tagit fram i nära samarbete med Svenskt Vattens Dricksvattenkommitté följer föreskrifternas disposition.

 • Översyn av känsliga områden enligt EU:s nitratdirektiv

  Svenskt Vatten anser att Jordbruksverket bör ta hänsyn till kvalitetsbrister i data när områden som är känsliga för utsläpp av nitrater från jordbruket ska pekas ut. Det finns en risk att kvalitetsbrister återverkar på fel sätt på reningsverk när miljökvalitetsnormer regleras och tillämpas och krav ställs med stöd av miljöbalken.

 • Vägledning om kraftigt modifierade vattenförekomster

  Svenskt Vatten anser att vägledningen är välkommen men bör göras om på några väsentliga punkter. Den är i delar omöjlig att tillämpa och den får inte snäva in när vattenförekomster ska förklaras vara kraftigt modifierade. Snäv tillämpning kan i enstaka fall påverka VA-verksamheter negativt.

 • Informationsklassning vattenuttag

  Efter påfrestningarna på vattentillgångarna somrarna 2016-2018 fick SMHI i uppdrag av regeringen att arbeta för ökad kunskap om vattenuttag. Det saknas en helhetsbild av hur mycket vatten som tas ut och förs tillbaka och om tillgången på grund- och ytvatten (vatten-balansen). Den här remissen ingår som en del av uppdraget och avser vattenuttag i jordbruk, industrier, hushåll med enskilt vatten, vattenkraft, turism/rekreation och övrigt.

 • Svar på Miljömålsberedningens remiss Havet och människan

  Flera bra förslag i remissen rör slam, näringsåterföring, Weserdomen, åtgärdsprogram och läkemedel. Andra förslag ställer till problem för reningsverken och havet om de genomförs.

 • Havs- och vattenförvaltningens samrådsremisser

  Vattenmyndigheterna remitterade i november 2020 förslag som påverkar nästintill all VA-verksamhet fram till 2027. Vi gav stöd åt våra medlemmar och tog i ett par omgångar fram utkast och förslag till Svenskt Vattens remissvar efter synpunkter från medlemmarna.

 • Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning (SOU 2020:10)

  Svenskt Vatten har synpunkter som rör klimatanpassning, slamanvändning och ansvaret enligt 6 § vattentjänstlagen på föreslagna etappmål. Vi välkomnar en utredning om att möjliggöra ekologisk kompensation för reningsverk och en översyn av reglerna om markavvattning.

 • Slamutredningen och Biogasmarknadsutredningen - viktiga byggstenar i VA-organisationernas fortsatta hållbarhetsarbete

  Svenskt Vatten har nu lämnat remissvar på betänkandena Hållbar Slamhantering SOU 2020:3 och Mer biogas! För ett hållbart Sverige (SOU 2019:63). Svenskt Vatten anser att båda utredningarna gjort gedigna arbeten och Svenskt Vatten välkomnar de viktiga förslag som nu lagts för en fortsatt utveckling av hållbarhetsarbetet vid de svenska VA-organisationerna.

 • Bra utredning om Framtidens kemikaliekontroll

  Svenskt Vatten anser i vårt remissvar att alla förslagen i utredningen är bra. Förslagen handlar om gruppvisa bedömningar och kombinationseffekter av kemiska ämnen. Vi stödjer förslagen att ändra och förbättra EU:s kemikalielagar och Ramdirektivet för vatten. Prioritet bör ges åt svårnedbrytbara ämnen eller ämnesgrupper som till exempel PFAS.

 • Vi stödjer förslagen i Vattenförvaltningsutredningen (SOU 2019:66)

  Utredningen har gjort ett mycket bra arbete och vi välkomnar förslagen som gör statens myndighetsorganisation effektivare.