Hoppa till huvudinnehåll

Remisser

Svenskt Vatten deltar regelbundet som experter och remissinstans för att påverka nationella politik och myndighetsinitiativ inom områden som rör dricksvatten, avlopp och miljö, rörnät och klimat samt juridik inom VA. Här samlar vi alla slutliga yttranden och där finns ofta svar på detaljnivå om vad vi tycker.

 • Slamutredningen och Biogasmarknadsutredningen - viktiga byggstenar i VA-organisationernas fortsatta hållbarhetsarbete

  Svenskt Vatten har nu lämnat remissvar på betänkandena Hållbar Slamhantering SOU 2020:3 och Mer biogas! För ett hållbart Sverige (SOU 2019:63). Svenskt Vatten anser att båda utredningarna gjort gedigna arbeten och Svenskt Vatten välkomnar de viktiga förslag som nu lagts för en fortsatt utveckling av hållbarhetsarbetet vid de svenska VA-organisationerna.

 • Bra utredning om Framtidens kemikaliekontroll

  Svenskt Vatten anser i vårt remissvar att alla förslagen i utredningen är bra. Förslagen handlar om gruppvisa bedömningar och kombinationseffekter av kemiska ämnen. Vi stödjer förslagen att ändra och förbättra EU:s kemikalielagar och Ramdirektivet för vatten. Prioritet bör ges åt svårnedbrytbara ämnen eller ämnesgrupper som till exempel PFAS.

 • Vi stödjer förslagen i Vattenförvaltningsutredningen (SOU 2019:66)

  Utredningen har gjort ett mycket bra arbete och vi välkomnar förslagen som gör statens myndighetsorganisation effektivare.

 • Hållbar slamhantering - nu finns det ett preliminärt remissvar från Svenskt Vatten

  Utredningen ”Hållbar slamhantering SOU 2020:3”) har nu skickats ut på remiss av regeringskansliet. Svenskt Vatten vill uppmana alla sina medlemmar att skicka in ett eget remissvar eller vara delaktiga i ett remissvar från kommunen. Svenskt Vatten har skrivit ett preliminärt remissvar som medlemmarna har möjlighet att dels själva använda - och dels ge synpunkter på.

 • Mer biogas! För ett hållbart Sverige - nu finns det ett preliminärt remissvar från Svenskt Vatten

  Utredningen ”Mer biogas! För ett hållbart Sverige (SOU 2019:63) har skickats ut på remiss. Kom gärna med synpunkter på Svenskt Vattens preliminära remissvar och medverka även gärna i kommunens arbete med att ta fram ett eget remissvar.

 • Remissvar på Vägledning om vattenskyddsområde

  Svenskt Vatten välkomnar en handledning vid inrättande av vattenskydd. Genom ett tydlig och handfast stöd slipper berörda parter själva uppfinna arbetssätt vilket är ineffektivt eller i värsta fall rättsosäkert. Den föreslagna handledningen är dock för övergripande för att möta behovet av ett tydlig stöd i det operativa arbetet på kommunnivå. Svenskt Vatten anser att handledningen behöver konkretiseras, vilket också stöds av andra remissinstanser, t ex SGU.

 • Svar om miljöövervakningen och VA:s behov

  VA-verksamheter bedriver viss miljöövervakning utifrån sisna behov men är för den skull inte ansvariga för att finansiera statens uppdrag att övervaka miljön. För det behöver staten skjuta till flera hundra miljoner kronor. Staten bör förbättra dataflödena så att VA:s data kommer till användning.

 • Svar på HaV:s nationella plan

  Svenskt Vatten bedömer att planen för att ompröva vattenkraft tränger undan resurser för  omprövning av reningsverk. Denna bör även ge vägledning för omprövningen av vattenkraftdammar som samtidigt är vattentäkter.

 • HaV bjuder in till remiss

  Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har reviderat de föreskrifter som reglerar hur ytvattenförekomster kartläggs och analyseras samt klassificeras och normsätts.

 • Remiss om förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer

  Svenskt Vatten har tillstyrkt att undantaget för COD-analysen från Sveriges kvicksilverförbud förlängs till utgången av 2022.