Remisser - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Remisser

Svenskt Vatten deltar regelbundet som experter och remissinstans för att påverka nationella politik och myndighetsinitiativ inom områden som rör dricksvatten, avlopp och miljö, rörnät och klimat samt juridik inom VA. Här samlar vi alla slutliga yttranden och där finns ofta svar på detaljnivå om vad vi tycker.

 • Remissvar på betänkandet En enklare hantering av vattenfrågor vid plan-läggning och byggande

  Svenskt Vatten har lämnat in sitt svar på betänkandet En enklare hantering av vattenfrågor vid plan-läggning och byggande (SOU 2023:72). Sammanfattningsvis anser vi att många av utredningens förslag är bra. De förbättrar möjligheterna att hantera dagvatten i ny bebyggelse men reglerna förblir otillräckliga för de befintliga bebyggelserna i vilka dagvattenproblemen är störst.

 • Remissvar rapporten Samråd om bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys

  Svenskt Vatten har gett synpunkter på Havs- och vattenmyndighetens statusrapport om hur havsmiljön mår. Vi lämnar i vårt svar förslag till reviderade föreskrifter med miljökvalitetsnormer för havsmiljön. Statusen bedöms vart sjätte år. Då ses även normerna över. Resultaten kan påverka kraven på avloppsrening, särskilt när det kommande avloppsdirektivet ska tillämpas.

 • En säkrare tillgång till vattenreningskemikalier

  Den 17 april 2023 presenterades departementspromemorian En säkrare tillgång till vattenreningskemikalier. Utredningens uppdrag har varit att bedöma i vilken utsträckning befintlig lagstiftning kan användas för att styra fördelningen av nödvändiga kemikalier och att vid behov analysera och lämna förslag på en författningsreglerad ordning som innebär att det ska vara möjligt för staten att vid en bristsituation styra fördelningen av kemikalier som används för rening av dricksvatten och avlopp. Enligt uppdraget ska förslaget innebära att det säkerställs att kemikalierna i första hand används till dricksvattenproduktion.

 • Remissvar förslag till ändringar i ramdirektivet för vatten, prioämnesdirektivet och grundvattendirektivet

  Förslag om revidering av ramdirektivet för vatten, prioämnesdirektivet och grundvattendirektivet presenterades av Europeiska kommissionen den 26 oktober 2022. Förslaget är ett ändringsdirektiv som reviderar de tre direktiven. Förslaget har lagts fram som ett paket tillsammans med förslag till översyn av direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse och förslag till översyn av lagstiftningen om luftkvalitet.

 • Remissvar om nytt avloppsdirektiv

  Revideringen av det över trettio år gamla avloppsdirektivet är välkommet, men Sveriges ståndpunkt behöver bejaka svenska intressen i högre utsträckning. Utan kraftfullt agerande i Bryssel riskerar svenska förutsättningar att förbises och vissa krav kan komma skapa trovärdighetsproblem för miljöarbetet bland befolkningen. Svenskt Vatten vill betona vikten av att krav på rening förankras i miljönytta. Den svenska ståndpunkten bör tydligt företräda proportionella krav och nationella och regionala miljöintressen, därför uppmanar vi klimat- och miljöministern att förtydliga Sveriges ställningstagande.

 • Remissvar om en politiskt angelägen fråga i den gröna omställningen

  Svenskt Vatten förordar ett större grepp i sitt remissvar på SOU 2022:33 - Om prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen. Många förslag är bra men de räcker inte för att möta nutida och framtida miljö- och samhällsbehov. Tillståndsprövningens roll i miljöarbetet behöver ses över från grunden.

 • Svenskt Vattens yttrande angående Naturvårdsverkets skrivelse ’Hantering av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål’

  Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag kring hur massor på ett mer hållbart sätt ska kunna nyttjas som en resurs sammanfattas i en ambitiös och välskriven rapport (Skrivelse med ärendenummer NV01151-21, daterad 2022-05-31). Svenskt Vatten och dess branschnätverk har deltagit i arbetet, främst via tidigt inspel före sommaren 2021 samt vid digitala informationsmöten 2021-2022.

 • Vägledning om förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav

  Det är positivt att HaV vägleder om hur reglerna om undantag bör tillämpas. Svenskt Vatten anser att vissa delar behöver kompletteras och en del bör skrivas om från grunden. HaV behöver komplettera vägledningen om hur undantagsreglerna ska tillämpas så att tillämpningen blir förenlig med det EU-reglerade kravet om att miljöskyddande avloppsreningsverk med utbygg kapacitet alltid måste finnas, alltså även i de fall närrecipientens status försämras eller äventyras trots att bästa möjliga tillgängliga reningsteknik används.

 • Nya föreskrifter för kartläggning, riskbedömning och klassificering av status för grundvatten samt miljökvalitetsnormer för grundvatten

  Svenskt Vatten avstyrker att SGU nu inför tröskelvärden för zink och Bisfenol A och vi föreslår nolltolerans mot PFAS i grundvatten. Underlaget räcker inte för beslut, det saknas en genomarbetad konsekvensbeskrivning, SGU bör inte föregå EU:s revidering av MKN-direktivet och regeringens utredning om Vattenfrågor vid planläggning och byggande.

 • Förslag till ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:6) om rening och kontroll av avloppsvatten från tätbebyggelse

  Svenskt Vatten tillstyrker förslaget att till årsskiftet ta bort möjligheten till kallt-klimatundantag på grund av EU-domstolens fällande dom även om borttagningen inte går att motivera från miljösynpunkt. Svenskt Vatten anser att regeln om att tillsynsmyndigheten får medge undantag från kontrollkrav som enbart är nationella ska finnas kvar annars behövs en övergångsregel till årsskiftet 2023/24.