Ramdirektivet för vatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Ramdirektivet för vatten

Direktivet syftar till att etablera en ram för enhetliga regler på EU-nivå för att för kommande generationer skydda vattenförekomster och förbättra kvaliteten på vattnet i sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten inom EU. Det handlar främst om att minska föroreningar, främja hållbar vattenanvändning och förbättra tillståndet för existerande akvatiska ekosystem.

Direktivet sätter skarpa gränser för samhällets påverkan på alla vatten inom EU och fastslår att länderna ska förvalta vattnet genom arbete  i avrinningsområden (naturens egna vattengränser) istället för att utgå från av människan införda administrativa gränser. Direktivet kräver att dricksvattentäkter ska skyddas så att producenter av dricksvatten inte ska behöva öka graden av rening. En grundläggande princip är det systematiska planeringsarbete som ska ske under 6-åriga förvaltningscykler, efterföljt av åtgärdsarbete.

Ramdirektivet sätter ramen för flera dotterdirektiv, t.ex. miljökvalitetsnormsdirektivet och grundvattendirektivet. Avloppsdirektivet är ett av flera direktiv som är underordnat ramdirektivets miljökvalitetskrav. 

Svenskt Vatten anser att direktivet är viktigt och i grunden bra men det behöver säkerställa att utsläppande och miljöskyddande verksamheter som exempelvis avloppsreningsverk alltid kan tillåtas. Klimatets utveckling och utvecklingen av tekniken för rening förutsågs eller beaktades inte på 90-talet när ramdirektivet arbetades fram. EU-domstolens s.k. Weserdom om hur direktivet ska tillämpas gjorde det svårare att få nya tillstånd för sådana reningsverk som visserligen renar effektivast men ligger vid en känslig recipient och alternativ recipient saknas.

Svenskt Vatten anser vidare att ramdirektivet för vatten är felkonstruerat genom att avloppsdirektivet riskerar att kollidera med ramdirektivet. Rätten i artikel 4.7 att kunna undanta ett avloppsreningverk från att bli otillåtet när det vill bygga ut men alla tekniska möjligheter har tömts ut går inte att tillämpa. Då blir utbyggnaden otillåten trots att avloppsdirektivet kräver en utbyggnad.

Ramdirektivet är viktigt för att skydda våra vattentäkter och värnar därför även vårt dricksvatten.

Aktuellt läge: EU-kommissionen har utvärderat direktivet och anser att detta fyller sitt syfte. Svenskt Vatten håller inte helt och hållet med om det. Utvärderingen missar viktiga aspekter, t.ex. att miljöskyddande verksamhet likställs med miljöpåverkande och att reningsverk med höga miljöambitioner kan råka mest illa ut men inte de med låga.  Vi fortsätter att påverka för att höga miljöambitioner och ett effektivt miljöskydd ska löna sig.

Ansvarig central myndighet: Havs- och vattenmyndigheten (ytvatten) och Sveriges geologiska undersökning (grundvatten)

Läs mer: (Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG) fastslår en ram för den europeiska gemenskapens vattenpolitiska samarbete. Direktivet trädde i kraft 2000.

Svenskt Vattens PM om MKN