Översvämningsdirektivet - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Översvämningsdirektivet

Direktivet reglerar hanteringen av översvämningsrisker och översvämningar. Syftet med direktivet är att medlemsländerna ska arbeta för att minska konsekvenserna av översvämningar och på så sätt värna om människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.

Arbetet genomförs i nära samarbete med länsstyrelserna och i cykler på sex år där varje cykel består av tre steg. Åtgärder för hanteringen av risker samordnas med vattenförvaltningen åtgärdsprogram enligt ramdirektivet för vatten.

Svenskt Vatten anser att det blir allt viktigare att förebygga översvämningar eftersom klimatet förändras. Sådana kan skada VA-anläggningar och andra samhällsfunktioner och försämra vattenkvaliteten i dricksvattentäkter. För att få en god vattenresursförvaltning är det angeläget att samordna åtgärderna mot översvämningar med vattenförvaltningens åtgärder för god vattenkvalitet.

Aktuellt läge:

Ansvarig central myndighet: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Läs mer: Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/60/EG av den 23 oktober 2007 om bedömning och hantering av översvämningsrisker.