Miljökvalitetsnormsdirektivet (prioämnesdirektivet) - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Miljökvalitetsnormsdirektivet (prioämnesdirektivet)

EU:s ramdirektiv för vatten och miljökvalitetsnormsdirektivet kan påverka förutsättningarna för att släppa ut avloppsvatten.

Det senare direktivet är ett s.k. dotterdirektiv till ramdirektivet och reglerar vilka halter och kemiska ämnen som bestämmer den kemiska statusen på ytvatten enligt ramdirektivet. Direktivet reglerar över 40 kemiska ämnen och ämnesgrupper, t.ex. tungmetaller som kvicksilver och organiska ämnen som PFOS. Inga läkemedel listas för närvarande. Den aktuella kemiska statusen får inte försämras för något enda av dessa ämnen.

Medan EU:s ramdirektiv och miljökvalitetsnormsdirektiv reglerar enbart kvalitetskravet kemisk status som miljökvalitetsnormer, genomför Sverige samtliga typer av kvalitetskrav enligt de tre direktiven för havs-, grund och ytvattenmiljö som miljökvalitetsnormer.

Svenskt Vatten anser att miljökvalitetsnormsdirektivet och ramdirektivet för vatten bör reglera kemisk status baserat på hur flera kemiska ämnen tillsammans påverkar vattnens biologiska liv och inte bara ämnesvis, hellre det än att kemisk status och försämring av kemisk status bestäms efter allt längre ämneslistor. Ämnen som regleras som kemisk status bör omfattas av uppströmsåtgärder enligt EU:s kemikalielagstiftning.

Aktuellt läge: EU-kommisissionen har precis genomfört en översyn av direktivet och kan under 2020 eller 2021 komma att besluta om att revidera direktivet.

Ansvarig central myndighet: Havs- och vattenmyndigheten

Läs mer: Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/39/EU vad gäller prioriterade ämnen på vattenpolitikens område.